^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ชิงเงินรางวัลรวม 38,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์สำหรับใช้สื่อสารสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. เพื่อให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท และบุคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย ระดับการศึกษา ยกเว้นคณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ผลงาน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องสื่อถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เน้น “การเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น” โดยเฉพาะด้านการศึกษา วิจัย และการสร้างนวัตกรรมนวัตกรรม เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
 4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย สะท้อนภารกิจ มีเอกลักษณ์ เป็นสื่อกลางที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้บุคลทั่วไปเข้าใจและจดจำง่าย
 5. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
  • โลโก้ภาษาไทย ต้องมีข้อความว่า “๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” และ “เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย”
  • โลโก้ภาษาอังกฤษ ต้องมีข้อความว่า “100th NRRU” และ “Beyond the University”
 6. เลือกใช้สี ให้ใช้โทนสีเขียว สีเหลือง อย่างน้อย 2 สี เป็นสีหลัก ซึ่งทั้ง 2 สี เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 7. การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทางคณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้อง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานดังกล่าว ตกเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้จริง ทั้งนี้ต้องส่งมอบคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ภายใน ๑๕ วันหลังประกาศผลการตัดสินด้วย
 9. การป้องกันความเสียหายระหว่างการส่งผลงานเข้าประกวด เป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งชิ้นงานสร้างสรรค์
 10. คณะกรรมการจัดการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดในทุกกรณี และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2565 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่
   • งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
   • โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี"
   • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 ภายในเวลา 15.00 น.
   • ยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xPFJk5RoBMMeZsQN9
  2. ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
   • เรียนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
   • โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา "ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี"
   • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 (ยึดตามวันและเวลาที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ)
   • ยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบกูเกิลฟอร์มที่ลิงค์ https://forms.gle/xP FJk5RoBMMeZsQN9
 • รางวัล Popular Vote สามารถร่วมโหวตได้ในระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2565 ด้วยการกดไลค์ที่โพสต์ต้นฉบับทางเฟซบุ๊ก Nrru มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (www.nrru.ac.th)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4400-9009

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Peeradon

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
38,000 Baht
หมดเขต: 
21 มี.ค. 2022 08:30 to 15 เม.ย. 2022 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.