^ Back to Top

ประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565

ประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565

สมาคมนิยมไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยความร่วมมือกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลประทาน และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายภาพ ศิลปะ วรรณศิลป์ และภาษาไทย
 2. เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณศิลป์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป
 3. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความเป็นไทยและธำรงรักษาไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
 4. เพื่อให้เยาวชน และปวงชนชาวไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ปวงราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วผืนแผ่นดินไทย
 5. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงสนพระทัยด้านภาษาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเคยชนะการประกวดบทร้อยกรองและได้รับการเทิดพระเกียรติ เป็นยุวกวีดีเด่นพระองค์แรก ของสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ในปี 2539
 6. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำประพันธ์ บทกวี ซึ่งเป็นมรดกของชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมการประกวด

 • กิจกรรมที่จัดล่วงหน้าก่อนถึงวันงาน
  • ประกวดบทกวีสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย แบ่งการประกวด เป็น 3 ระดับ ดังนี้
   • นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้เขียนกาพย์ยานี 11 ความยาว 6 บท
    หัวข้อ “สำนึกแห่งความเป็นไทย”
   • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ไม่แยก ม.ต้น ม.ปลาย) ให้เขียนกลอนแปด ความยาว 6 บท
    หัวข้อ “วัฒนธรรมนำไทยให้เจริญ”
   • อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เขียนเป็นอินทรวิเชียรฉันท์ ความยาว 6 บท
    หัวข้อ “ภูมิใจในความเป็นไทย”
  • แข่งขันวาดภาพ
   เป็นการแข่งขันวาดภาพประเภททีม ทีมละ 3 คน ภายใต้ชื่อภาพที่จะกำหนดให้ในวันแข่งขัน และเขียนคำบรรยายเป็นร้อยแก้ว ความยาว 4-6 บรรทัดหรือเขียนเป็นร้อยกรองความยาว 2 บท (คำประพันธ์ประเภทใดก็ได้) ขนาดของภาพประมาณ 18 x 24 นิ้ว (กระดาษ เอ2) ใช้สีตามถนัด โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเองทั้งหมด ให้เวลาวาดภาพและเขียนคำบรรยาย 3 ชั่วโมงครึ่ง โดยแข่งขันในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสยาม แบ่งผู้แข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ
   • ระดับประถมศึกษา
   • ระดับมัธยมศึกษา (ไม่แยก ม.ต้น ม.ปลาย)
 • กิจกรรมในวันงาน
  • แข่งขันเขียนบทร้อยกรองประเภททีม
   • ระดับประถมศึกษา กำหนดให้เขียนกลอนสี่ กลอนหก กาพย์ยานี 11 ความยาวกระทู้ละ 2 บท ให้เวลาเขียนกระทู้ละ 10 นาที
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดให้เขียนดอกสร้อย 1 สำนวน สักวา 1 สำนวนและกลอนแปดยาว 2 บท 1 สำนวน ให้เวลาเขียนกระทู้ละ 9 นาที
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กำหนดให้เขียนกลอนแปด ยาว 2 บท 1 สำนวน กลอนแปดบังคับคำ (จอหงวน) ยาว 2 บท 1 สำนวน และกลอนแปดกระทู้ ยาว 2 บท 1 สำนวน ให้เวลาเขียนหัวข้อละ 8 นาที
   • ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป กำหนดให้เขียนกาพย์ยานี 11 กลอนแปด อินทรวิเชียรฉันท์ ความยาวสำนวนละ 2 บท ให้เวลาเขียน กาพย์ยานี 6 นาที กลอนแปด 8 นาที อินทรวิเชียรฉันท์ 10 นาที
  • แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประเภททีม
   • ระดับประถมศึกษา
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การส่งผลงาน

 • สมัครหรือและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565
 • ส่งใบสมัครและผลงาน
  • นายกสมาคมนิยมไทย อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5-201
   มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม
   เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  • หรือ e-mail : niyomthai.or.th

ติดต่อสอบถาม

 • 02-8686000 ต่อ 5211
 • 02-8684351
หมดเขต: 
30 ต.ค. 2021 09:00 to 21 ม.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.