^ Back to Top

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

ประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน”

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) มีกำหนดการจัดโครงการวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน” อันประกอบด้วยงานนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา (Idea Talk) เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพต่อสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน ทางความคิดในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบไอเดียสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ 

อีกหนึ่งกิจกรรมคือ งาน Brainstorming Competition เรื่อง “นโยบายสาธารณะ หลังโควิด-19”มีเป้าหมายที่จะรวบรวมความคิดของนักเรียน และนักวิชาการไทย ในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาในรูปแบบของการเสนอนโยบายสาธารณะหลังการระบาดของโควิด-19 โดยใช้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน ซึ่งอาจเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการพิจารณานำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริการสาธารณะของภาครัฐในอนาคตอย่างรอบด้าน

รายละเอียดของกิจกรรม

TSAJ Festival ประจำปี 2021

1) งาน IDEA TALK: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน 

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยจากหลากหลายวิชาชีพ แสดงศักยภาพทางด้านความคิด ความสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก หากใครมีไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อยากลองเสนอเพื่อนำแนวคิดมาขับเคลื่อนประเทศไทย สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้ในงานวิชาการประจำปีนี้ของ TSAJ! 

รายละเอียดกิจกรรม 
สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์(สนทญ.) เชิญชวนนักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ  เข้าร่วมการประกวดไอเดียวิชาการในหัวข้อ “TSAJ Festival 2021: Sustainable Society จุดประกายความคิดสู่สังคมไทยอันยั่งยืน” ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 84,500 เยน  โดยหัวข้อในการประกวดจะต้องเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งในแนวความคิดของ SDGs และสามารถนำเสนอแนวความคิดให้เหมาะสมเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาในประเทศไทย

โจทย์การเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งบทคัดย่อ ความยาวในการเขียนจะต้องไม่เกิน 300 คำและมีเนื้อหาที่อธิบายถึงไอเดียได้อย่างเหมาะสม หลังจากนั้น ทางเราจะประกาศผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดผ่านช่องทาง Facebook ของ TSAJ โดยผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะต้องทำ การนำเสนอผลงานในรูปแบบของ online presentation เป็นเวลาประมาณ 10 นาที ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยรายละเอียดของรูปแบบและการดำเนินงานจะอยู่ในรูปภาพใต้โพสต์

นอกจากนี้ สำหรับกิจกรรม Idea Talk ยังมี “Keynote speakers” ผู้ทรงเกียรติเข้ามามีบทบาทเป็นวิทยากรให้คำบรรยาย เป็นผู้ตัดสินและถามคำถามต่อผู้นำเสนอผลงานด้วย สำหรับผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าประกวด แต่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ แนวความคิดต่อความยั่งยืน สามารถเข้ามารับฟัง Keynote Speakers ฟรี ๆ ในงานวันจริงได้เช่นกัน!

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด : https://www.facebook.com/tsajapan/

  • ปิดรับสมัคร วันที่ 17 สิงหาคม 2564 
  • ประกาศผลผ่านเข้ารอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2564

2) งาน Workshop (Brainstorming competition)

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน Brainstorming Competition เรื่อง “นโยบายสาธารณะ หลังโควิด-19” ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 72,000 เยน

  • สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงาน TSAJ FESTIVAL 2021 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564  ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (ZOOM)
  • ภายในงานมีการจัดการแข่งขัน Brainstorming Competition  เรื่อง “นโยบายสาธารณะ หลังโควิด-19”  เพื่อชิงของรางวัลรวมกว่า 72,000 เยน
  • รายละเอียดการจัดงาน

การจัดกิจกรรม Brainstorming Competition ในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะรวบรวมความคิดของนักเรียน และนักวิชาการไทย ในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่โลกกำลังประสบ ในรูปแบบของการเสนอนโยบายสาธารณะหลังการระบาดของโควิด-19  โดยใช้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน ซึ่งอาจเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในการพิจารณานำไปปรับใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการบริการสาธารณะของภาครัฐในอนาคตอย่างรอบด้าน และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โจทย์กิจกรรมการแข่งขันชิงรางวัล

โจทย์ให้กลุ่มผู้เข้าแข่งขันคิดนโยบายสาธารณะที่คาดว่าสามารถนำมาปรับใช้ได้ โดยใช้ความรู้ในสาขาวิชาของตนเองประกอบกันเป็นนโยบายสาธารณะสำหรับรัฐไทย ทั้งนโยบายในประเทศและนโยบายต่างประเทศโดยใช้สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน โดยให้กำหนดปัญหา เป้าหมาย และแนวทาง/วิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการคิด วิเคราะห์อย่างรอบคอบ

  • ข้อมูลการแข่งขัน Brainstorming Competition ชิงของรางวัลรวมกว่า 72,000 เยน โปรดศึกษารายละเอียดได้ที่: https://www.facebook.com/tsajapan/
  • ลงสมัครเข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 (มีโอกาสที่จะเลื่อนวันปิดรับสมัคร) ได้ที่  https://bit.ly/36W2cBL
  • สำหรับผู้สนใจชมการแข่งขันของทั้งสองกิจกรรม สามารถลงทะเบียนภายใน 26 สิงหาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/36W2cBL

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ - คุณ ปพิชญา บุญมาสุวราญ
คณะทำงานของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นนในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
25,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2021 10:00 to 17 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.