^ Back to Top

ประกวด Diamond Interior Design Contest 2021 ประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนัง

Diamond Interior Design Contest 2021

ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด โครงการ Diamond Interior Design Contest 2021 การประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด “Digital Printing Board, Create an Inspiring Space - สร้างแรงบันดาลใจผ่านการตกแต่งผนังด้วยบอร์ดตกแต่งพิมพ์ลาย” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท หมดเขต 17 กันยายน 2564

วัตถุประสงค์โครงการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคา แผ่นบอร์ด ไม้สังเคราะห์ อิฐ คานทับหลังและเคาน์เตอร์มวลเบา และอุปกรณ์ประกอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราเพชร” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปนำเสนอผลงานออกแบบในโครงการ “DIAMOND Interior Design Contest 2021” ร่วมออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด Digital Printing Board, Create an Inspiring Space - สร้างแรงบันดาลใจผ่านการตกแต่งผนังด้วยบอร์ดตกแต่งพิมพ์ลาย” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใช้งานวัสดุ ผู้ออกแบบตกแต่งภายในและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตกแต่งห้องต่างๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ (Café) สำนักงานสาธารณะ (Co-Working Space) บูติคโฮเต็ล (Boutique Hotel) โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery)

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ส่งผลงานออกแบบเข้าประกวดประเภทเดี่ยวเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนผลงานต่อผู้สมัคร

โจทย์ในการออกแบบและเกณฑ์ในการพิจารณารอบคัดเลือก

 1. ออกแบบลายลงบนบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ขนาด 120x240 ซม.
 2. นำลายที่ออกแบบ ไปตกแต่งผนังห้องต่างๆ ตามสถานที่ที่กำหนด
  1. ร้านกาแฟ | Café

โดยกำหนดให้ใช้บอร์ดตกแต่งพิมพ์ลายไม่น้อยกว่า       39      ตร.ม.

 1. สำนักงานสาธารณะ | Co-Working Space

โดยกำหนดให้ใช้บอร์ดตกแต่งพิมพ์ลายไม่น้อยกว่า       33      ตร.ม.

 1. บูติคโฮเต็ล | Boutique Hotel

โดยกำหนดให้ใช้บอร์ดตกแต่งพิมพ์ลายไม่น้อยกว่า       36      ตร.ม.

 1. โรงเรียนอนุบาล, สถานรับเลี้ยงเด็ก | Nursery

  โดยกำหนดให้ใช้บอร์ดตกแต่งพิมพ์ลายไม่น้อยกว่า       30      ตร.ม.

หลักเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ

 1.  ความสวยงาม                                     40%
 2.  ความคิดสร้างสรรค์                                30%
 3. แนวคิดและที่มาของการออกแบบ               20%
 4.  ความเหมาะสมกับสถานที่                       10%

รางวัลสำหรับเจ้าของผลงาน

 1. รางวัลชนะเลิศ                    เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท   โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท    โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท    โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
 4. รางวัลชมเชย                     เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท    โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร
 5. รางวัล Popular Vote            เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท      พร้อมประกาศนียบัตร
 6. ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ        เงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท      พร้อมประกาศนียบัตร

* หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

การส่งผลงานและระเบียบข้อบังคับ

1. พิมพ์ผลงานการออกแบบ ลงบนกระดาษ ขนาด 60x42 ซม. (A2) และติดบนพลาสติกลูกฟูก (ฟีเจอร์บอร์ด) สีดำ แนวตั้งเท่านั้น ผลงานออกแบบห้องละ 1 แผ่น รวม 4 แผ่น โดยใน 1 ห้อง ประกอบด้วย

    1.1 ลายบอร์ดที่ออกแบบ (สามารถออกแบบได้มากกว่า 1 ลาย/ห้อง)

    1.2 ตารางการคำนวณพื้นที่ของบอร์ดที่ใช้ตกแต่งในแต่ละด้าน

    1.3 ภาพจำลองการใช้งานตกแต่งผนังทั้ง 4 มุมมอง ตามตัวอย่างที่กำหนด

    1.4 ข้อความชื่อผลงาน และแนวคิดการออกแบบลาย สำหรับแต่ละห้อง/ด้าน

    1.5 ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

2. ไม่จำกัดวิธีและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน (Drawing, Illustrator, Photoshop, Application, Photo)

3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

4. ผลงานออกแบบต้องไม่คัดลอก เลียนแบบ เคยมีการนำเสนอ หรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน

5. ผลงานออกแบบต้องไม่ซ้ำกับลายวัสดุตกแต่งผนังที่มีจำหน่าย

6. ผลงานออกแบบจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเองโดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ตามที่กำหนดในกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หากผลงานออกแบบที่ละเมิดลิขสิทธิได้รับรางวัล และตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะ และเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายและรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น

7. ผลงานที่ส่งประกวดเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ออกแบบ โดยผู้ออกแบบยินยอมให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) รวมถึงคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทฯ สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้

8. อัพโหลดไฟล์ผลงานต้นฉบับ ผ่าน Google drive และแนบลิงค์ในการกรอกใบสมัคร ซึ่งประกอบไปด้วย             

  8.1 ไฟล์ผลงานที่ออกแบบ (ขนาดจริงความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi)

  8.2 ประเภทของไฟล์ขึ้นอยู่กับเทคนิคในการออกแบบ (Drawing, Illustrator, Photoshop, Application)

  8.3 File Format JPEG / AI / PSD / TIF พร้อมระบุชื่อผลงาน เป็นชื่อไฟล์

         เช่น (ชื่อผลงาน) The Best Project_01.jpg เป็นต้น

9. กรอกข้อมูลของผู้สมัครลงใน Google Form

แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา

วิธีการส่งผลงาน (เลือก 1 วิธี)

1. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ มาที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

    408/163-165 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400

2. ส่งผลงานด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 40 (BTS อารีย์) ในเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ ยึดวันประทับตราไปรษณีย์)

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 – 619 2333 ต่อ 625, 619 หรือ 061-3311146

กำหนดการคัดเลือกผลงานและตัดสินผลการประกวด

 1. ประกาศรับผลงาน วันนี้ - 17 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dbp.co.th/design2021
 2. ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ตราเพชรได้ที่ www.dbp.co.th
 3. ประกาศผลผู้เข้ารอบตัดสินทาง www.dbp.co.th วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
 4. ตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
  1. เตรียมไฟล์ Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการ ไม่เกิน 8 นาที
  2. จัดพิมพ์ไฟล์ Presentation รวม 6 ชุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ - คุณ สุภมาส กุลเลิศประเสริฐ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2021 09:30 to 17 ก.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.