^ Back to Top

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาการ ออกแบบเรขศิลป์ (Graphic Design) แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ ให้เกิดการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบอย่าง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเรขศิลป์ของศิลปินรุ่นใหม่ และการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบแก่ผู้ที่สนใจผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน ๕ ครั้ง การลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน ๒ ครั้ง เพื่อศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สินค้าและบริการชุมชน ใช้การออกแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชน และผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบรายการเกมโชว์ การแข่งขันด้านศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ รายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ เพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ถูกนําไปใช้ได้จริง

ลักษณะผลงาน
ผลงานโครงการออกแบบที่มีลักษณะเป็นชุดโครงการ เช่น การออกแบบแบรนด์ (branding design) การออกแบบสภาพแวดล้อม (environment graphic design) การออกแบบชุดบรรจุภัณฑ์สินค้า (packaging design) การออกแบบชุดสื่อสําหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่าง ๆ (graphic for Communication design) เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑ ผู้สมัครต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกําลังศึกษาอยู่ในขั้นปีที่ ๓ - ๔ สาขาวิชาเรขศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นฤมิตศิลป์ ครุศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
๒. ผู้สมัครต้องมีความเข้าใจ และความสามารถปฏิบัติงาน Graphic Design อย่างชํานาญ
๓. ผู้สมัครจะต้องจับกลุ่มเป็นทีม ทีมละ ๒ คน โดยสมาชิกในทีมสามารถอยู่ต่างชั้นปี และต่างสถาบันได้
๔. หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

การสมัครและการส่งผลงาน

๑. ผู้สมัครต้องส่งผลงานการออกแบบมีลักษณะเป็นชุดโครงการ เช่น การออกแบบแบรนด์ (branding design) การออกแบบสภาพแวดล้อม (environment graphic design) การออกแบบชุดบรรจุ ภัณฑ์สินค้า (packaging design) การออกแบบชุดสือสําหรับโครงการรณรงค์ หรืองานมหกรรมต่าง ๆ (graphic for Communication design) เป็นต้น
๒. ส่งผลงานออกแบบ ประกอบด้วย แนวความคิด และแบบร่างงานออกแบบ จํานวนไม่เกิน 10 หน้า ด้วยไฟล์ pdf ขนาด A4 แนวนอน ตกแต่งสวยงาม
๓. ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ ๑ ผลงานเท่านั้น
๔. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์ผลงาน ตามข้อ ๓.๒ ทางอีเมล์ chonchanggraphic@gmail.com หมดเขตรับผลงาน เวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ระยะเวลาดําเนินการ

  • เปิดรับสมัครผลงานบัดนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • คัดเลือก (Audition) ธันวาคม ๒๕๖๒
  • อบรมเชิงปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน และบันทึกรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง) ธันวาคม ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  • ลงพื้นที่ชุมชน จ. เชียงราย (๒ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓ วัน) มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  • ประกาศผลผู้ชนะในรายการฯ และมอบรางวัล มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ วัน เวลา และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
  • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๙ ๓๗๖๓

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
16 พ.ย. 2019 09:00 to 30 พ.ย. 2019 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.