^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
 3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ
 3. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)
 4. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม

แนวความคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานสามารถเลือกแนวคิดเนื้อหาคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ให้ เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอ หรือออกแบบสร้างสรรค์คลิปวิดีโอได้ตามแนวคิดของตนเอง โดยจะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม”

 • แนวคิดเนื้อหาที่ 1 : การจัดการขยะ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 2 : การจัดการมลพิษอากาศ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 3 : การสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 4 :การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ :
 • แนวคิดเนื้อหาที่ 5 :เรื่องที่ควรรู้ (Key message) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครและผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม 2562)ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1๑ รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปราโมทย์ เสพสุข / คุณเอกราช บัวทอง
 • สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • โทรศัพท์ 0 2590 4389 / 0 2590 4257
 • โทรสาร 0 2590 4260

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเอกราช บัวทอง

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
18 มี.ค. 2019 10:00 to 31 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.