^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถในการผลิตคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อใช้คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ให้ความรู้และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
 3. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงสื่อที่มีความถูกต้อง เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ เป็นการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 2. ไม่จำกัดเพศและอายุ
 3. ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม (ส่งในนามบุคคลหรือเป็นกลุ่ม)
 4. ส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้นงาน ต่อคน หรือ ต่อทีม

กติกาและเงื่อนไขในการส่งเข้าประกวด

 1. คลิปวิดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ อาจอยู่ในรูปแบบวิดีโอละครสั้นภาพยนตร์สั้น ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวคิดการประกวด ความยาว 3-5 นาที
 2. เนื้อหาที่นำเสนอคลิปวิดีโอต้องมีความน่าสนใจ เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอนั้น (ผู้ส่งผลงานจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอนั้นด้วย)
 4. คลิปวิดีโอที่จัดส่งจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมอินเตอร์เน็ต) และเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. สามารถผลิตคลิปวิดีโอโดยใช้กล้องดิจิตอล หรือกล้องวิดีโอ ที่มีความละเอียดในระดับ HD ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 720 X 480 Pixel
 6. ส่งไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือMOV พร้อมแนวคิดในการออกแบบและระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ pdf) ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด เป็นลิขสิทธิ์ของกรมอนามัย โดยกรมอนามัย สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมได้ และให้เครดิตผู้ผลิตผลงานนั้นๆ
 8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครและหลักฐานประกอบการส่งประกวด (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
 2. ไฟล์ผลงานคลิปวิดีโอต้นฉบับที่บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล AVI, MPEG4, MP4, MPG, WMV หรือ MOV พร้อมแนวคิดในการออกแบบและระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ไฟล์ pdf) ลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน

 • ส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ที่
  คุณปราโมทย์  เสพสุข
  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  เลขที่ 88/22 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล  15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปราโมทย์ เสพสุข หรือ คุณเอกราช บัวทอง
  สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • โทรศัพท์ 02-590-4257-8 
 • โทรสาร 02-590-4260
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
28 มี.ค. 2018 10:00 to 08 มิ.ย. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.