^ Back to Top

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

กลุ่มผู้สมัคร

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ

ประเภทรางวัล/ผลงาน

 • รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving)
  ผลงานที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานด้านต่างๆ เช่น ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและจากฟอสซิล การใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น  เป็นแนวความคิดหรือการออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอด และทำให้เกิดผลกระทบหรือกระตุ้นจิตสำนึกในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานให้กับสังคมได้อย่างดีเยี่ยม
 • รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for resources efficiency)
  ผลงานที่มีการออกแบบจากวัสดุที่มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  และการซ่อมบำรุง (Repair)
 • รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for life enhancement)
  ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
 • รางวัลผลงานสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for aging society)
  ผลงานที่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในการดำรงชีพให้สะดวกขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (30 คะแนน) เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้
2. ความสวยงาม ความประณีต (20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์  (20 คะแนน) สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การส่งใบสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และตัวอย่างผลงาน/ผลิตภัณฑ์  มาตามช่องทาง ดังนี้

 • สมัครออนไลน์ : www.tgda.in.th/register-form
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง
  “ส่งเข้าประกวด TGDA2018”
  “สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สถาบันผลิตผลเกษตรฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2
  เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900”

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา หลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ/หรือ ใบรับรองจากอาจารย์หรือสถาบันฯ
2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป หลักฐาน ได้แก่ สำเนาเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ / บริษัท หลักฐาน ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
หมายเหตุ
หากท่านมีข้อมูล หรือ เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น แฟ้มเอกสาร ใบรับรอง เอกสารประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลนี้เข้ามาพร้อมใบสมัครได้

การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.
2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยยึดวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

เงื่อนไข
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตนเองทั้งหมด และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
2. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลในการประกวด คณะกรรมการจัดการประกวดขอความอนุเคราะห์ในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้แสวงประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ/หรือ ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
4. คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผลงานได้ตามความเหมาะสม
5. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โทรศัพท์ 092-557-3022  หรือ 02-942-8600-3  ต่อ 208 , 213
 • อีเมล์  tgda.kapi@gmail.com
 • Line ID  tgda
 • Facebook www.facebook.com/TGDA.Thailand
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
หมดเขต: 
23 ส.ค. 2017 10:00 to 04 ธ.ค. 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.