^ Back to Top

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยผ่านกิจกรรมการประกวดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการสร้างสื่อต้นแบบสำหรับนำไปใช้ในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถนำสื่อประชาสัมพันธ์ชุดโปสเตอร์ไปใช้รณรงค์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ชุดโปสเตอร์ ๑ ชุด (ประกอบด้วยโปสเตอร์ ๕ แผ่น) ดังนี้
  • ชุดที่ ๑  “การหยั่งรู้อันตราย (KYT)”
  • ชุดที่ ๒  “การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า”
  • ชุดที่ ๓  “การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร”
 • สามารถเลือกที่จะส่งผลงานได้ ๑ ชุด หรือมากกว่า ๑ ชุด ก็ได้
 • ออกแบบด้วยโปรแกรม Illustrator มีองค์ประกอบทางศิลป์ และเทคนิคที่เหมาะสม สื่อความหมายในรูปแบบ Infographic ตามเนื้อหาที่กำหนดให้
 • รูปภาพการ์ตูน หรือฟอนต์ที่นำมาประกอบภาพต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ออกแบบจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • การออกแบบต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบหรือนำผลงานผู้อื่นมาใช้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนมาก่อน

รูปแบบของผลงาน

 • ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์แต่ละภาพต้องมีขนาด ๕๕X ๗๕ เซ็นติเมตร (เฉพาะภาพ)
 • ผลงานที่ส่งต้องสื่อในหัวข้อและมีเนื้อหาที่กำหนดให้เท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถส่งผลงานมากกว่า ๑ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ แผ่น ตามหัวข้อและเนื้อหาที่กำหนด)
 • ผู้ส่งผลงานประกวดต้องเป็นผู้จัดทำผลงานด้วยตนเอง ห้ามนำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นเด็ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร (เขียนข้อความตัวบรรจงให้ชัดเจน)  
 • บันทึกไฟล์ผลงานลงแผ่น DVD เป็นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI และไฟล์ .JPEG
 • พิมพ์ผลงานเป็นภาพสี ขนาด A4  ๑ ภาพต่อ ๑ แผ่น  (๑ ชุดประกอบด้วยโปสเตอร์จำนวน ๕ ภาพ)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยสถาบันฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลารับสมัคร : สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 • กำหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะทุกรางวัล จะมีการมอบในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑  ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

การส่งและสถานที่รับผลงานประกวด
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) มายัง

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

การตัดสิน

 • การตัดสินผลงานที่ประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบของภาพเป็นหลัก และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ www.tosh.or.th

 รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
  เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
 • โทร.๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๕๐๗ , ๕๐๖
 • อีเมล์ : tosh@tosh.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
55,000 Baht
หมดเขต: 
21 เม.ย. 2017 10:00 to 30 พ.ค. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.