^ Back to Top

ประกวดโปสเตอร์

ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566

ประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักรู้เรื่อ

หมดเขต: 
อา, 2023-02-19 16:30

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

ประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) "คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย สานความเข้าใจสู่ NEW GEN"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อใช้เสียง (PODCAST) และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ (INFOGRAPHIC) ภายใต้หัวข้อ "คปภ.

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 18:00

ประกวดสื่อใช้เสียง Podcast และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ Infographic "OIC RISES YOUR RIGHTS AWARD 2023"

ประกวดสื่อใช้เสียง Podcast และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ Infographic "OIC RISES YOUR RIGHTS AWARD 2023"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อใช้เสียง Podcast และสื่อภาพนิ่งโปสเตอร์ Infographic "OIC RISES YOUR RIGHTS AWARD 2023" ภายใต้หัวข้อ "คปภ.

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-20 18:00

ประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest"

ประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 15-35 ปี ส่งผลงานประกวด "ASEAN VDO-Making Content" และ "ASEAN Digital Poster-Making Contest" ชิง เงินรางวัล และโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

หมดเขต: 
อา, 2022-08-07 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

British Council ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education” ชิงประกาศนียบัตรจากบริติช เคานซิล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสนท

หมดเขต: 
อา, 2022-03-20 16:30

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564”

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” หัวข้อ “คนไทยวินัยไม่มีหมด”

หมดเขต: 
ส, 2021-09-25 16:30

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน” ชิงเงิ

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:30

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐

หมดเขต: 
พ, 2018-06-06 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,

หมดเขต: 
อ, 2017-05-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดโปสเตอร์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod