^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของที่ระลึกจากโบราณวัตถุศิลปวัตถุเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ชิงรางวัลมูลค่ารวมก ๔๐๐,๐๐๐ บาท

แนวคิดหรือโจทย์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบ
ออกแบบต้นแบบของที่ระลึกให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้เลือกใช้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสมัยอยุธยา หรือโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งนี้ให้เลือกใช้ลวดลาย รูปทรง หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และโบราณสถานมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ แต่มิใช่การทาหรือลอกเลียนแบบให้เหมือนกับโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานนั้นๆ โดยต้องคานึงถึงความต้องการของผู้ซื้อ อีกทั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม การใช้งานได้จริง และความคุ้มค่าในการซื้อ ตลอดจนความสามารถในการผลิตชิ้นงานได้จริง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
บุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

การรับสมัครและการส่งชิ้นงานเข้าประกวด
เปิดรับสมัครและส่งชิ้นงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐
ส่งใบสมัครและการส่งชิ้นงานให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมกับชิ้นงานที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ ๒ ช่องทาง คือ

 • ส่งด้วยตนเองที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
 • ส่งทางไปรษณีย์โดยระบุที่อยู่
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ๑๐๘ หมู่ ๒ ตาบลประตูชัย
  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จานวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จานวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณณัฐพร แก่นสน โทร ๐๓๕ - ๒๔๑๕๘๗ ต่อ ๑๔ ทุกวัน เวลาราชการ
 • Facebook : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
400,000 Baht
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2017 10:00 to 30 เม.ย. 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod