^ Back to Top

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี 赛大能言言语语汉美南 NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 "เล่า...ท่อง...ร้อง" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนท่ากิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะน่าไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึก ของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านภาษาจีน
2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุข และรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้
3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม ซึ่งการประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
 • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
 • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
 • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้

 • ร้องเพลงจีน 歌唱
 • ท่องกลอนจีน 词宋,诗唐诵朗
 • เล่านิทานจีน 事故讲

5. สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

 • เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ
 • พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
 • เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน ส่าเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะกรรมการได้พิจารณา
  ***โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ส่งกับทางคณะกรรมการทางโครงการ ก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (โปรดเขียนข้อความ “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายมือชื่อผู้สมัคร)
2. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nanmee.com)
3. แนบส่าเนารายละเอียดการแสดงที่ท่านเลือกแสดง เช่น หัวข้อ, ชื่อเรื่อง, ชื่อเพลง, เนื้อเรื่อง, เนื้อเพลง หรือบทกลอน มา 4 ชุด
4. แนบตัวอย่างไฟล์วิดีโอบันทึกการแสดงที่ท่านเลือก เช่น ท่องกลอนจีน ร้องเพลงจีน หรือเล่านิทานจีน ในรูปแบบแผ่นซีดีมาพร้อมใบสมัครแล้วส่งมาที่

บริษัท นานมี จำกัด
ชั้น 4 เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
(วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี”)
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

การพิจารณาตัดสิน (100 คะแนน) แต่ละประเภทใช้เกณฑ์เดียวกัน
การพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาจีน จะพิจารณาตัดสิน ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
1. การออกเสียงถูกต้องและชัดเจน 30 คะแนน
2. ท่วงท่านองถูกต้องตามจังหวะ 20 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการน่าเสนอ 15 คะแนน
4. ความเหมาะสมของเนื้อหา 10 คะแนน
5. อารมณ์และความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาที่เข้าประกวด 10 คะแนน
6. บุคลิกภาพ 10 คะแนน
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแสดง 5 คะแนน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัครบัดนี้ – วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 ของแต่ละช่วงชั้น 10 ทีม ทางเว็บไซท์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
 • วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com (ตั้งแต่ช่วงปลาย เดือน สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป) ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวทีประกาศผลการตัดสิน ณ สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จ่ากัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

รางวัลเกียรติคุณ

 • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
 • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
 • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
 • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – อุดมศึกษา
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 1 รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • บัตรทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อน่าส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
 • บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จ่ากัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี)
 • อีเมล์ nmla@nanmee.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ratchanon /บริษัท นานมี จำกัด

หมดเขต: 
28 เม.ย. 2016 10:00 to 30 ก.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.