^ Back to Top

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท

ชมรมสื่อบ้านนอก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท

ความเป็นมา
จากปณิธานของชมรมสื่อบ้านนอก ที่จะดำเนินบทบาทในการช่วยลดช่องว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่าง“บ้านนอก”กับ “เมือง” และสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง “คนบ้านนอก” กับ “คนเมือง” ผ่านกิจกรรมต่างๆ คณะกรรมการบริหารชมรมสื่อบ้านนอก จึงได้จัดทำเป็นแผนกิจกรรมประจำปีขึ้น ในแต่ละปีชมรมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชุมปฏิบัติการ (workshop) กับสื่อมวลชนที่สนใจเรียนรู้ชนบท, เวทีเสวนาในหัวข้อที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนเมืองและคนชนบท, กิจกรรมสื่อสัญจร “ตะลุยบ้านนอก” และประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท หรือ ประกวดสื่อบ้านนอก ซึ่งล้วนมีเป้าหมายให้สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชนบทมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชน ผู้เปรียบเสมือนกระบอกเสียงของคนในสังคม จะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่มุมมอง  และความเป็นจริงในชนบท สู่สาธารณะ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นทั้งวัตถุและจิตใจ

ในการนี้ ชมรมสื่อบ้านนอก มีกำหนดจัดโครงการรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงปัญหา และข้อเท็จจริง แล้วสะท้อนออกมาในมุมมองของตนเองผ่านผลงานรูปถ่าย, คลิปวิดีโอ, บทความเชิงวิเคราะห์ สารคดี และความเรียง เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ที่สร้างแรงกระตุ้นต่อ “คนเมือง” ให้ใฝ่รู้ในเรื่องราวของ “คนชนบท” อันจะนำไปสู่ความเข้าใจวิถีคนบ้านนอก โดยโครงการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 แต่เนื่องจากในปี 2556 สถานการณ์บ้านเมืองมีความขัดแย้งทางความคิดค่อนข้างสูงและมีการแสดงออกที่รุนแรง จึงจำเป็นต้องมีการเลื่อนและขยายเวลาในการจัดกิจกรรมออกมา จวบจนล่วงเลยเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบัน ที่สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายมีความสงบสุข ทางชมรมเห็นว่ามีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงจัดให้มีการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบทขึ้นอีกครั้ง

วัตถุประสงค์
โครงการรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท มีความมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของวิถีชีวิตคนบ้านนอก
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา ทำความเข้าใจวิถีชีวิตคนบ้านนอก
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รูปแบบโครงการ
โครงการรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นโครงการที่ดำเนินการในลักษณะการจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และคุณค่าในวิถีชีวิตคนบ้านนอก แก่บุคคลทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับและเป็นที่เชื่อถือทั่วไป ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณารางวัล ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2559

ติด่อสอบถาม
www.facebook.com/suebannok

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
730,000 Baht
หมดเขต: 
08 ธ.ค. 2015 10:00 to 31 ม.ค. 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.