^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

ประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014

ประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014 ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท 

หมดเขต: 
อ, 2014-07-15 16:00

ประกวด "Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya"

Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya

บมจ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Thailand Animation Contes

หมดเขต: 
พ, 2014-06-04 17:00

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2014-05-31 16:00

ประกวด “Thailand Digi Challenge 2014”

Thailand Digi Challenge 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Thailand Digi Challenge 2014” ชิงทุนสนับสนุนจากสำนักงานฯ โดยกำหนดขอรับทุ

หมดเขต: 
อ, 2014-05-13 16:00

ประกวด ASEAN Animation Contest 2014

ASEAN Animation Contest 2014

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ASEAN Animation Contest 2014 หัวข้อ "Increase Copyright Awareness" เป็นการประกวดค้นหาสุดยอดนักผลิตแอนิเมชั่น เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันก

หมดเขต: 
ศ, 2014-06-20 16:00

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศของค

หมดเขต: 
ส, 2014-05-31 16:00

ประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

การประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

ประกวดสื่อ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" หัวข้อ "สปสช. หลักประกันสุขภาพคนไทย "เราดูแล"

ประกวดสื่อ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" หัวข้อ "สปสช. หลักประกันสุขภาพคนไทย "เราดูแล"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) ร่วมกับ 9 Entertainment ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "ชวนน้องลองผลิตสื่อ" ภายใต้หัวข้อ "สปสช.

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod