^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
อา, 2015-08-02 05:03

ประกวดเว็บไซต์ และ ประกวดแอนิเมชั่น "WMC 2015"

ประกวดเว็บไซต์ และ ประกวดแอนิเมชั่น "WMC 2015"

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์ และ ประกวดแอนิเมชั่น "WMC 2015" ครั้งที่ 7 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2015-07-23 16:00

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท พร้อมทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จัง

หมดเขต: 
ส, 2015-07-25 16:00

ประกวด Young Animator Contest 2015

ประกวด Young Animator Contest 2015

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Young Animator Contest 2015 หัวข้อ “ASEAN: Ten Nations, One Commu

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-24 16:00

ประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก"

ประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก"

TACGA ร่วมกับ WD ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน หัวข้อ "The Power of Choice : พลังแห่งทางเลือก" ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
อา, 2015-07-05 16:00

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

ประกวดหนังสั้น ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วม กับ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานหนังสั้นเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai Short Film and Video Festival) เพื่อเข้าร่วมฉายประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19 (the 19th Thai

หมดเขต: 
จ, 2015-06-15 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟฟิค หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิ

หมดเขต: 
พฤ, 2015-07-23 16:00

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

ประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อต้านโกงในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชัน ภายใต้แนวคิด “ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติ

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างสุข ภายใต้โครงการ "วัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ชิงทุนการศึ

หมดเขต: 
พฤ, 2015-04-30 16:00

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015" แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Thailand Digi Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

หมดเขต: 
ศ, 2015-06-19 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.