^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้)

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito"

มหกรรมภาพยนตร์ Kogurebito ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้) เพื่อร่วมประกวดในงานมหกรรมภาพยนตร์"โคกุเระบิโตะ" ครั้งที่ 2 (2014) ที่ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

หมดเขต: 
ศ, 2014-10-31 16:00

ประกวดผลิตสื่อ "TGO Animation Infographic Contest"

TGO Animation Infographic Contest

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) และนิตยสารสารคดี ร่วมด้วย WHY NOT Social Enterprise และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเ้ข่าร่วมการประกวดผลิตสื่อ "TGO A

หมดเขต: 
ส, 2014-10-18 06:00

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2014-10-15 16:00

ประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ”

ประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2014-11-07 16:00

ประกวดคลิปวิดิโอ แนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ"

ประกวดคลิปวิดิโอ แนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ"

iLaw ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 7 นาที ในแนวคิด "การศึกษาไทย เอาไงดีวะ" นำเสนอไอเดียปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ ที่ไม่พูดวนไปมาอยู่ในอ่าง ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับตัว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development-TBCSD) และกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน ขอเชิญนักเรียน นิสติ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพื่อปรับต

หมดเขต: 
อา, 2014-08-31 16:00

ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น "WMC 2014"

ประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014"

สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์และแอนิเมชั่น  "WMC 2014" ครั้งที่ 6 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2014-07-28 16:00

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

โครงการพัฒนามัลติมีเดีย สุขพอที่พ่อให้ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้" ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

ประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014

ประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิโอสั้น งาน Software Expo Asia 2014 ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท 

หมดเขต: 
อ, 2014-07-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.