^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น

ผลงานเคลื่อนไหวทุกชนิด 2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion

ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 (All day)

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2"

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2" หัวข้อ “กองทุนรวมเรื่อง

หมดเขต: 
จ, 2017-05-15 17:00

ประกวดแอนิเมชั่นสามมิติ “RGK 3D Animation Contest 2017”

ประกวดแอนิเมชั่นสามมิติ “RGK 3D Animation Contest 2017”

บริษัท โรบอทแกแลคซี่คิดส์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นสามมิติ “RGK 3D Animation Contest 2017” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และโอกาสร่วมงานกั

หมดเขต: 
อ, 2017-04-18 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว้

หมดเขต: 
ศ, 2016-11-25 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง"

ประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง"

AIS ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "AIS The 5 Min Video Challenge" คอนเซ็ปต์ "Connecting Lives เชื่อมโลกให้ใกล้ เชื่อมใจให้กว้าง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และยังได้ลุ้นต่อที่ 2 ชิ

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-09 16:00

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

หมดเขต: 
จ, 2016-10-10 16:00

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประเภท แอนิเมชั่น หัวข้อ “สื่อสาธารณะกับการสื่อสารข้อมูลเพื่อปวงชน : Information for all”

หมดเขต: 
จ, 2016-10-17 16:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง สภากาชาดไทย ขอเชิญครู/อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”

หมดเขต: 
ศ, 2016-07-29 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

กรมศุลกากร ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกีย

หมดเขต: 
อา, 2016-07-31 16:00

ประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016"

ประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด WEB DESIGN AND MULTIMEDIA CONTEST "WMC 2016" ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 40,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

หมดเขต: 
จ, 2016-07-25 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดแอนิเมชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.