^ Back to Top

แข่งขันสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ Social - So You

แข่งขันสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ Social - So You

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ Social - So You ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล (ปริญญาตรี) จัดโครงการโครงการประกวด สื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ของวัยเกรียน.. “เปย์ความคิด เทไอเดีย Social - So You” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ได้แสดงความสามารถในการผลิตผลงานประกวดสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน รวมไปถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ สู่กระบวนทัศน์ของการสื่อสารในกิจกรรมงานสันตพลนิทรรศ ประจeปีการศึกษา 2560 และคัดเลือกผลงานเพื่อนาไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยสันตพล ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
ระดับเยาวชน อายุ 15 - 20 ปี แข่งขันประเภททีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

กติกาการแข่งขัน
1. ผลิตผลงานสื่อประกวดสื่อรณรงค์การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวความคิด Social - So You โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการเชิญชวนให้ผู้คนในสังคมหันมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างพอดีและไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผู้อื่น
2. ความยาวเฉพาะเนื้อหา 3-5 นาที โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการในการนำเสนอ เช่น คลิปวีดีโอ โฆษณา รายการ หนังสั้น MV แอนิเมชัน Motion Infographic ฯลฯ
3. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องใหม่ได้ และใส่ Credit ได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่และต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดรายการใดๆ มาก่อน และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
4. ดาวน์โหลดใบสมัครและกติกาได้ที่ contestwar.com/th หรือ multimediastu.weebly.com

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ โดยไรท์ลง DVD หรือ CD จำนวน 2 แผ่น พร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครทั้ง 5 คน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
 • ที่อยู่การจัดส่ง
  อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตาบลหนองบัว
  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
 • ประกาศผล ภายในงานสันตพลนิทรรศ’60 วันที่ 25 พ.ย. 2560 เว็บเพจ www.facebook.com/stumultimedia และ www.stukmc.weebly.com

รางวัล

 • รางวัลยอดเยี่ยม Best Picture เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
 • ผลงานดีเด่น 15 ผลงาน ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้เข้าร่วมประกวด/แข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษา ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจากทางโครงการ)

คณะกรรมการ (ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

 • รศ.ดร.เจริญ จันทวงศ์ (ประธานกรรมการ)
 • ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี
 • ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ
 • ดร.ยืนยง ไทยใจดี
 • ดร.ยุทธสิทธิ จันทร์คูเมือง
 • อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ (เลขานุการ)

เกณฑ์การตัดสิน
1. มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปต่อยอดได้ 50 คะแนน
2. ความสมบูรณ์ สอดคล้องของชิ้นงานที่ผลิต ความถูกต้องตามกติกา 30 คะแนน
3. เทคนิคและมุมมองในการนำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ 20 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • ผู้ประสานงาน อ.ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน
 • โทร.0812341366
 •  อีเมล art_166@hotmail.co.th

ข่าวประชาสมพันธ์ : T. W-Aree

หมดเขต: 
21 ก.ย. 2017 10:00 to 20 พ.ย. 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.