^ Back to Top

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ และเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์
ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ได้จัดโครงการ ประกวดสื่อรณรงค์และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” เพื่อเป็นการให้เยาวชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด โดยนาผลงานที่ชนะเลิศไปเผยแพร่ในงานสัปดาห์วิชาการวิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ประจำปี 2558 ชื่องาน สันตพลนิทรรศ’58 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีทักษะด้านการผลิตประกวดสื่อรณรงค์และภาพยนตร์สั้นและสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
เยาวชน อายุระหว่าง 15 – 20 ปี

ข้อกำหนด/เงื่อนไข
1. ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน (สามารถมีผู้ร่วมผลิตผลงานไม่จำกัด จานวนแต่จะได้รับใบประกาศนียบัตรตามรายชื่อในใบสมัคร)
2. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นมาใหม่ และไม่เคยเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใดมาก่อน เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความตระหนักในหัวข้อ “สติ” โดยเน้นให้เห็นถึงการใช้“สติ”ยั้งคิดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะนาไปสู่ การเสพ สิ่งเสพติด
3. ความยาวเฉพาะเนื้อหา 5-7 นาที (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการนาเสนอ เช่น หนังสั้น Animation คลิปโฆษณา MV ฯลฯ ) โดยจะต้องไม่เห็นภาพการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด หรือ ต้องมีการทาเซนเซอร์ฉากการเสพสิ่งเสพติดนั้นเอาไว้
4. ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sati.moviecontest

วัน/เวลา และสถานที่ประกวด/แข่งขัน
1. จัดส่งใบสมัครและผลงานมาพร้อมกัน โดยผลงานจัดส่งในรูปแบบ File VDO ที่สามารถเปิดรับชมจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ จานวน 2 แผ่น มาที่ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สันตพลนิทรรศ’58 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (สำหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์ นับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
3. ประกาศผล วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ภายในงานสันตพลนิทรรศ ประจำปีการศึกษา 2558 และทางเวปไซต์เพจโครงการ

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีและนายกสภาวิทยาลัยสันตพล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
4. รางวัลชมเชย เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
*ทีมผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีมที่ส่งผลงานถูกต้องตามกติกา จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เกณฑ์การตัดสิน
1. แก่นเรื่อง ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหา ความถูกต้องตามกติกา
2. เทคนิคและมุมมองในการนำเสนอ
3. มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง

คณะกรรมการตัดสิน

  • รศ.ดร.เจริญ จันทวงศ์
  • ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี
  • ดร.ไพรัช วัฒนเรืองเรืองรอง
  • อาจารย์สารัช วิเศษหลง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
  • อาจารย์ธารงชาติ วงศ์อารีย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • อ.ธารงชาติ วงศ์อารีย์ : 0812341366
  • Email : art_166@hotmail.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Anakin SkyRuner

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
10,000 Baht
หมดเขต: 
07 ก.ย. 2015 10:00 to 16 พ.ย. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.