^ Back to Top

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

ประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้"

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ "เพศศึกษาน่ารู้" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียน และสร้างความตระหนักให้กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง มีความเข้าใจในสรีระของตนเองและเพศตรงข้ามมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิด และสร้างผลงานออกมาในรูปแบบแอนิเมชั่น

รายละเอียดของผลงาน

 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
  • สรีระ (เรียนรู้ตนเอง)
   • การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
   • การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
  • ครอบครัว สิ่งแวดล้อม และสังคม
   • ภัยอันตรายรอบตัว
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1 - ม.3)
  • การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และวิธีการจัดการอารมณ์ทางเพศในวัยรุ่น
  • พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัย และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4 - ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
  • การรู้เท่าทันสื่อ อารมณ์ทางเพศ และภัยที่คาดไม่ถึง
  • การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

คุณสมบัติของผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

เงินรางวัล แบ่งเป็น 3 ระดับ ๆ ละ 2 รางวัล รวมเป็นเงิน 120,000 บาทดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีมหรือเดี่ยวก็ได้ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต และไม่จำกัดจำนวน
2. ส่งผลงานเข้าประกวดในรูปแบบ DVD แบบ Hi - res ขนาด 1280 x 720 pixels สกุล WMV/MPEG/MP4 ความยาว 3 – 5 นาที
3. ในผลงานต้องมีโลโก้กรมอนามัย ชื่อเรื่อง และชื่อทีม เนื้อหาเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาสำหรับนักเรียน 3 ระดับ คือ

 • ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.4 – ป.6)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก ไม่เลียนแบบหรือตัดต่อของผู้อื่น และไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งไปประกวดที่ใดมาก่อน
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
6. หากต้องการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องหลังจากวันที่ได้มีการประกาศผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
8. ดาวน์โหลดใบสมัครและโลโก้กรมอนามัยได้ที่ เว็บไซต์ http://rh.anamai.moph.go.th

เกณฑ์การตัดสินผลงาน
1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์และหัวข้อ 40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
3. ความสวยงาม/องค์ประกอบ 30 คะแนน

วิธีการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานพร้อมใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ที่
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
2. ยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ วันที่ปิดรับผลงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 

หมายเหตุ
1. ดูรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับการประกวดที่ http://rh.anamai.moph.go.th
2. สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์โทรศัพท์0 2590 4168 / 0 2590 4266

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
12,000 Baht
หมดเขต: 
29 เม.ย. 2014 10:00 to 31 พ.ค. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.