^ Back to Top

ประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ”

ประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติของผู้ประกวด

 1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา
 2. รวมกลุ่มสมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 3 คน
 3. ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
 4. หนึ่งสถาบันสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งทีม

การส่งหลักฐานการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.thaipbs.or.th/AIPM
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสมาชิกในทีม ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 3. เอกสารผลงานประกอบด้วย
  1. เอกสารเสนอแนวคิด (Concept Paper) เรื่อง “Don’t Drive Drunk” (เมาไม่ขับ) ผ่านสื่อสาธารณะ
  2. ผลงานอนิเมชั่น หัวข้อ “Don’t Drive Drunk”
  3. ระบุเทคนิค วิธีการ ที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิต
 4. ส่งเอกสารหลักฐานพร้อมผลงานบันทึกลงแผ่นดีวีดีเป็นไฟล์ MPEG4 หรือ .AVI มาทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง Thai PBS Animation on Don’t Drive Drunk Contest หมดเขตรับผลงานภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (ดูประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หลังจากส่งผลงานแล้วกรุณาโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการยืนยันว่าส่งผลงาน
 5. กรุณาตรวจสอบเอกสารและไฟล์งานให้ถูกต้องก่อนส่ง หากพบว่าไฟล์งานไม่สามารถเปิดได้ จะถือว่าเป็นโมฆะ

รายละเอียดการประกวด
(1) แนวคิดการประกวด
ผู้ส่งผลงานประกวดต้องผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่อง Don’t Drive Drunk ผ่านสื่อสาธารณะ
ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิตอนิเมชั่น
ผู้ผลิตผลงานจะต้อง ผลิตผลงานอนิเมชั่นนั้นด้วยตนเอง
(2) การประกวด แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้
2.1 รอบคัดเลือก จากการส่งผลงานในรอบแรก กำหนดส่งผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานโดยคัดเลือกเหลือจำนวน 10 ทีม และจะประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยประกาศผลทาง www.thaipbs.or.th/AIPM และ Facebook.com/AcademicThaiPBS
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตอนิเมชั่น เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2557 (สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมเชิงปฏิการดังกล่าว ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก)
2.3 ช่วงการพัฒนาผลงาน หลังจากผ่านการอบรม ทีมจะต้องพัฒนาผลงานเพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งกำหนดส่งผลงานในรอบสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557
2.4 รอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมานำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการใน รอบชิงชนะเลิศ ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2557 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ามานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พักระหว่างกิจกรรมทั้งหมด)               

ลิขสิทธิ์ของผลงาน
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก และรอบชิงชนะเลิศ เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และมูลนิธิเมาไม่ขับ ผลงานทั้งหมดที่มีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้เพื่อเผยแพร่ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ และทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสและมูลนิธิเมาไม่ขับเท่านั้น หากผู้สมัครหรือสถาบันการศึกษาจะนำไปเผยแพร่เพื่อการศึกษา และกิจกรรมใดๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร  โดยขอให้แจ้งมายังสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ประเภทของรางวัล
ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษารางวัลละ จำนวน 7,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท โดยเปิดให้โหวต ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2557 ทาง www.ThaiPBS.or.th/AIPM

(ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 ทีม จะต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายจากมูลค่ารางวัลที่ได้รับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
15 ก.ย. 2014 10:00 to 07 พ.ย. 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.