^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 6 “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน”

กติกาโครงการ
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

2. วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีเท่านั้น

3. ด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

4. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น

ประกวดวาดภาพเยาวชน ทอท. ประจำปี 2554

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) จัดการประกวดวาดภาพเยาวชนปร​ะจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “รักป่า รักน้ำ รักอากาศ” ระดับประถม และมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริข​องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจ​ินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ​์สิ่งแวดล้อม ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 400

ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก "ใส่สีสานในใฝ่สันติ ครั้งที่ 7"

สหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมเนื่องในวันเด็กสากล (Universal Children Day) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) (Women's Federation for World Peace-Thiland) จึงจัดประก

ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก"

จังหวัดตาก เห็นความสำคัญของชุมชนโบราณ "ตรอกบ้านจีน" จึงจัดทำโครงการ ประกวดภาพวาดระบายสี ,ประกวดภาพถ่าย "ตรอกบ้านจีน" และประกวดภาพเก่า "เล่าเมืองตาก" เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งภาพได้ที่
สำนักงานวฒนธรรมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาต้นไม้"

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ชวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ "อนุรักษ์สัตว์ป่า รักษาต้นไม้" โดยวาดภาพลงกระดาษ A4 พร้อมติดสติกเกอร์เฟเบอร์-คสาเทลล์ ที่แนบมาในกล่องดินสอสี ส่งมาที่ ตู้ ปณ. ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ ตู้ ปณ. 424 ปณ.ลาดพร้าว กรุงเทพ 10310

ประกวดผลงาน ด้านการอนุรักษ์ วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 3 “ป่ายัง คนอยู่”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือเอาวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของ คุณสืบ นาคะเสถียร กำหนดจัดโครงการ “สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร” ครั้งที่ 3 “ป่ายัง คนอยู่” ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2554 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของคุณสืบ นาคะเสถียร รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ของเยาวชนรุ่นหลังๆ ให้ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรของประเทศ โดยงานในปีนี้ได้จั

ประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 6

กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด ได้รณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้และจัดกิจกรรมด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “ภาพจากเพลงของพ่อ”

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางศิลปะและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนไทยห่วงใยสังคม

โรงพยาบาลมนารมย์ ชวนเยาวชน นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท ในหัวข้อ “เยาวชนไทยห่วงใยสังคม” โดยให้นักเรียนวาดภาพพร้อมระบายสีลงบนกระดาษ ขนาด A4 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ พร้อมแนบคำบรรยายที่สอดคล้องกับภาพ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554

ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทย จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 5

โครงการ ประกวดวาดภาพจากวรรณกรรมไทยกับอินทัช กระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานตัวละครต่างๆ ในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ผนวกกับจินตนาการของตนเองหลังจากได้อ่านบทวรรณกรรมนั้นๆ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดตัวละครตามจินตนาการของตนเอง ในปีที่ 5 นี้ เป็นปีมหามงคลแห่งการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกา

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

scb challenge การแข่งขันวาดภาพระบายสี

การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งผลงาน ภายในเวลาที่จำกัด

ลักษณะโครงการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) จำนวน 6 คน ร่วมกันแสดงฝีมือ ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพบนผืนผ้าใบขนาด 2 x 3 เมตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สมัครเข้าแข่งขัน

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.