^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา จะจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนวิ

หมดเขต: 
พ, 2013-12-25 16:00

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ประกวดสื่อการเรียนการสอนในหัวข้อ "สื่อทรูปลูกปัญญา สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ Student Centric"

ทรูปลูกปัญญาจัดโครงการดีๆ ต่อเนื่องสำหรับคุณครูในโครงการทรูปลูกปัญญา ทั้ง 4,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คุณครู ในโครงการทรูปลูกปัญญา ได้สร้างผลงาน โดยใช้สื่อและเครื่องมือไอซีที (ICT) ที่โรงเรียนมีอยู่ผ่านกระบวนการเรียน

หมดเขต: 
อา, 2013-08-25 16:00

ประกวดโครงการ AIS 3G One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 7

AIS 3G One-2-Call! BrandAge Award

โครงการ AIS 3G One-2-Call!- BrandAge Award เป็นโครงการประกวดทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เอไอเอส 3G วัน-ทู-คอล!

หมดเขต: 
อ, 2013-07-30 17:00

ประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์"

สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษาขอเชิญ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.4–ป.6 ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการประกวด "โครงงานคณิตศาสตร์" ขึ้น โดยมีรายละเอียดของการประกวดดังนี้

หมดเขต: 
อ, 2013-10-15 16:00

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-19 16:00

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2556 หัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ทรู
1. หลักการและเหตุผล

หมดเขต: 
ศ, 2013-07-05 16:00

การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – SCG ประจาปี 2556

ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา และได้มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - SCG เป็นประจาทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู/อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างกว้า

หมดเขต: 
ศ, 2013-06-28 16:00

การประกวดโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety

MSIWF 2013

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ขอเชิญชวนท่าน และ/หรือนักวิจัยในหน่วยงานของท่าน นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Traffic Safety เพื่อชิงทุนวิจัยมูลค่า 150,000 บาท (หมดเขตรับสมัคร 2 สิงหาคม 2556)

หมดเขต: 
ศ, 2013-08-02 16:00

โครงการประกวดแผนกิจกรรมทางการตลาด ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "MONSTERS UNIVERSITY"

MONSTERS UNIVERSITY

เป็นกิจกรรมการประกวดแผนกิจกรรมทางการตลาด ทั้งในแง่ของภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยจะมีนิสิต / นักศึกษาระดับชั้นอุดมศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาการตลาด และนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อร่วมเข้าแข่งขัน โดยนิสิต /

หมดเขต: 
อา, 2013-06-30 16:00

ประกวดรางวัล "ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า"

ซิว กาญจนจารี

คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดรางวัล ซิว กาญจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปี 2556 ขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ซึ่งเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ส่งผลงานวิจัย/นวัตก

หมดเขต: 
ส, 2013-08-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.