^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

การแข่งขันวางแผนการตลาด ลอรีอัล ปารีส มาร์เกตติ้ง ชาเลนจ์ 2012

แข่งขันวางแผนการตลาด ลอรีอัล ปารีส มาร์เกตติ้ง ชาเลนจ์ 2012

ลอรีอัล ปารีส เชิญชวน นิสิต นักศีกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน จำนวน 3 – 5 คน เข้าร่วมแข่งขันวางแผนการตลาด ลอรีอัล ปารีส มาร์เกตติ้ง ชาเลนจ์ 2012 ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2012-12-24 18:00

ประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอน ปี 2556

ประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอน ปี 2556

สำนักการศึกษา ขอเชิญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดหนังสือประกอบการเรียนการสอนประจำปี 2556 ชิงรางวัลมากมายกว่า 480,000 บาท

เกณฑ์ด้านเนื้อหา

หมดเขต: 
ศ, 2013-03-29 16:00

ประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"เพื่อร่วมสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ตลาดทุนไทย ภายใต้แนวคิด "รู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ ลงทุนผ่านตลาดทุน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5

หมดเขต: 
ศ, 2012-12-28 16:00

ประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

ประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติและระดับบัณฑิตศึกษา 10 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, พัฒนาการเศรฐกิจ, สถิติประยุกต์, พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, พัฒนาทรัพย

หมดเขต: 
จ, 2013-01-07 16:00

ประกวดแผนการตลาด สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และโครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

สมาคมสมาคมเภสัชกรรมการตลาด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ทุกสถาบัน เข้าร่วมโครงการประกวดเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพในโครงการแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 และ โครงการแผนการณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อส

หมดเขต: 
พฤ, 2012-11-15 16:00

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

มูลนิธิไทยรัฐส่งเสริมสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ทางวารสารศาตร์ สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่และประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ส, 2012-09-15 16:00

ประกวด ความสามารถทางคณิตศาสตร์ The Geometer’s Sketchpad 2553

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)จัดการประกวดคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมThe Geometer’s Sketchpad เพื่อช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประกวดโครงงานค้นคว้า ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์

การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญา ตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีการทำวิจัยอย่างมีระเบียบ และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.