^ Back to Top

เปิดรับสมัครโครงการ Thailand ICT Awards 2011

สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดงานประกวดซอฟต์แวร์ TICTA 2011 หรือ Thailand ICT Awards 2011 ขึ้นเป็นครั้งที่ 6

TICTA 2011 เป็นการเปิดโอกาสนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วประเทศ ทั้งระดับมืออาชีพ และนักเรียน นักศึกษา ได้ส่งผลงานซอฟต์แวร์เข้าประกวดใน 17 ประเภท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะมีโอกาสได้เข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ในระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA 2011 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้น ณ เมืองพัทยา ประเทศไทย ในช่วงประมาณปลายปีนี้

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 นี้เท่านั้น

รางวัลสำหรับการประกวด

 1. ผู้ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก เพื่อร่วมประกวดงาน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2011 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 2. สิทธิประโยชน์การร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 3. ประเภทของการประกวด

การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 17 ประเภท ดังนี้

 1. Application and Infrastructure Tools
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นและอินฟราสตรัคเจอร์ ทูลส์
 2. Communication Applications
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร
 3. E-Inclusion and E-Community
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และ มาตรฐานชีวิตที่ดี
 4. E-Learning Applications
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ
 5. E-Government & Services
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล
 6. Financial Industry Applications
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 7. e-Health Applications
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 8. e-Logistic & Supply Chain
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้าและจัดจำหน่าย ในแบบห่วงโซ่อุปทาน
 9. Industrial Applications
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
 10. Media and Entertainment
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง เกมส์ต่างๆ
 11. Research & Development
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์
 12. Secondary Student Project
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 13. Security
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
 14. Startup Company
  เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด
 15. Tertiary Student Project
  เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
 16. Tourism and Hospitality
  เป็นหมวดของการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านท่องเที่ยว การโรงแรม
 17. Agriculture Application
  เป็นหมวดของการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานภาคการเกษตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
การประกวดประเภทที่ 1 – 11, 13 - 14, 16 - 17

 1. เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย
 2. เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%
 3. หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย
 4. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
 5. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง
 6. เฉพาะประเภทที่ 14 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี

การประกวดประเภทที่ 12 และ 15

 1. เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร
 2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 3. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง
 4. เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวดให้สมบูรณ์และส่งไปยังบริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด ตามวันเวลาที่กำหนด
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน
 • กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 โดยยึดจากวันที่ส่งอีเมล์หรือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบมาจำนวน 3 ชุดพร้อมกับแบบฟอร์มใบสมัคร
 • กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

ประสานงาน หรือส่งแบบฟอร์มประกวดได้ที่
บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด
เลขที่ 216/78 อาคาร โกลเด้นกรุ๊พ ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285 3400-1
โทรสาร 0-2285 3118
อีเมล์ ampornrat@inhouse-agency.com
ติดต่อ คุณอำพรรัตน์ คำโสภา

File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-07-01 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
15 May 2011 (All day) to 15 Jun 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.