^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ "Thailand Green Design Awards 2016" ชิงเงินสดมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

ประเภทของผู้สมัคร

 • กลุ่มที่ 1 นักเรียน นิสิต และ นักศึกษา และสถาบันการศึกษา (พร้อมใบรับรองจากอาจารย์หรือหน่วยงาน)
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชนทั่วไป (พร้อมหลักฐานประกอบ)
 • กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ประกอบการ (พร้อมหลักฐานประกอบ)

ประเภทผลงานออกแบบ

 • รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Product for energy saving)
  ผลงานที่ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ ทาให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แนวความคิดหรือ การออกแบบที่สามารถนาไปต่อยอด และทาให้เกิดผลกระทบหรือกระตุ้นจิตสานึกในการส่งเสริมการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลให้กับสังคมได้อย่างดีเยี่ยม
 • รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Product for resources efficiency)
  ผลงานที่มีการออกแบบจากวัสดุที่มีการใช้ทรัพยากรตามหลักการ 4R ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การนากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และ การซ่อมบารุง (Repair)
 • รางวัลผลงานประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Product for life enhancement)
  ผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์โดยผลิตภัณฑ์จะช่วยอานวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้ได้มากที่สุด เพื่อทาให้คุณภาพการใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค
 • รางวัลผลงานสาหรับสังคมผู้สูงอายุ (Product for aging society)
  ผลงานมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในการดารงชีพให้สะดวกขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพผู้สูงอาย,ุ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วยตนเองของผู้สูงอายุ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดริเริมสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (30 คะแนน) เป็นแนวคิดแปลกใหม่ และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้
2. ความสวยงาม ความประณีต (20 คะแนน) มีความสวยงาม ประณีต และเป็นเอกลักษณ์
3. การใช้ประโยชน์ได้จริงและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (20 คะแนน) สามารถนาใช้ประโยชน์ได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
4. ความชัดเจนด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จากัดจานวนชิ้น แต่จะถือผลการตัดสินรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards
3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนประเภทผลงานได้ตามความเหมาะสม

การสมัคร

 • วิธีส่งใบสมัคร
  • ส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมผลงานประกวด ภาพถ่าย หรือสื่อมีเดีย ได้ที่ www.tgda.in.th
  • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานประกวด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ติดต่อสอบถาม
  • โทรศัพท์ 02 942-8600-3 ต่อ 207
  • คุณจันทร์เพ็ญ กรอบทอง โทร 089-994-4568
  • คุณรังสิมา ชลคุป โทร 091-717-4010
  • โทรสาร 02-562-0338
  • E-mail: info@tgda.in.th

กำหนดการสำคัญ

 

 • มิถุนายน 2558 เปิดรับสมัคร
 • 25 ธันวาคม 2558 ปิดรับสมัคร
 • 20 มกราคม 2559 คณะกรรมการตัดสิน และประกาศผล
 • 29 มกราคม 2559 พิธีมอบรางวัล
 • กุมภาพันธ์ 2559 จัดแสดงผลงาน

*หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
สิทธิ์พิเศษจานวนจำกัด ท่านสามารถลงทะเบียน รับสิทธิ์เข้าร่วมการทาเวิร์คช็อปกับกูรูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะช่วยให้มุมมองและคาปรึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลงานท่านและคำแนะนาที่จะช่วยให้ใบสมัครของท่านสมบูรณ์มากที่สุด

Total Prize Money: 
600,000 Baht
Deadline: 
29 Jul 2015 10:00 to 25 Dec 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.