^ Back to Top

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ชิงทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเป็นผลงานตนเอง และเป็นต้นแบบสื่อ-กิจกรรมที่ดี เพื่อเยาวชน โดยกลุ่มเยาวชน
 2. พื่อสร้างความตระหนักย้ำความสำคัญของต้นแบบสื่อ-กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะประเด็นเนื้อหาด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเยาวชน สู่สังคม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตงานสื่อ-กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเพื่อเยาวชน ให้แก่เยาวชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อเป็นการรณรงค์เชิงรุก และเปิดโจทย์ เปิดประเด็นให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยสำหรับเยาวชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ พ่อแม่-ผู้ปกครอง และเด็กๆที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต
 4. เพื่อกระตุ้นให้พ่อแม่-ผุ้ปกครอง และเด็กๆที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตในสังคมไทย เปลี่ยนแปลงทัศนคติจากเดิม ที่มีความ เชื่อและคิดอยู่เสมอว่า เด็กอ้วนน่ารัก และมีสุขภาพที่ดี มาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องว่า เด็กอ้วนคือเด็กป่วย ไม่สบาย และเป็นรากฐานของโรคประจำตัวต่างๆมากมายในอนาคตอันใกล้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่  
 2. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน  สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
 3. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนเมษายน 2558 ได้ รวมถึงการนัดตรวจงานการจัดแสดงผลงาน และพิธีประกาศผลมอบรางวัล (วันเวลานัดตรวจงานและสถานที่จัดกิจกรรมทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 4. ทีมที่ผ่านเข้ารอบอบรมเชิงปฏิบัติการ 20 ทีม และได้รับทุนผลิต จำเป็นต้องมีเวลาระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558 เพื่อผลิตผลงานและนัดตรวจงานเป็นระยะ (2-3ครั้ง)

ประเภทของการประกวด
สื่อโปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด เพื่อการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” โดยผู้เข้าประกวดต้องตระหนักว่า มีทุนสนับสนุนการผลิตทีมละ 5,000 บาท ในการผลิตสื่อทั้ง 3 ประเภท ต้องคำนวณให้แน่ใจว่า สามารถผลิตได้จริงในวงเงินดังกล่าว

แนวคิดในการสื่อสาร
เพื่อรณรงค์สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในเยาวชนภายใต้หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ข้อสนับสนุน
ความอ้วนเป็นบ่อเกิดของโรคร้าย และมฤตยูเงียบหลายอย่าง ทั้งคลอเรสเตอรอลสูง หลอดเลือดอุดตัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ เด็กอ้วนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรง ต้องสิ้นเปลืองค่ารักษาพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ฯลฯ อีกมากมาย

หลักเกณฑ์การประกวด
การคัดเลือก (เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและรับทุนสนับสนุนการผลิต)

 1. ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมไอเดียและแนวความคิดของการผลิตสื่อทั้ง 3 ประเภท (โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด)  ภายใต้ประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ รูปแบบที่มั่นใจว่าสามารถผลิตจริงได้เมื่อได้รับทุนสนับสนุน 5,000 บาท
 2. ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมลเท่านั้น ภายในวันที่ 27 มีนาคม  2558 โดยส่งไปยังอีเมล pingsproject@gmail.com (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
 3. ประกาศผลทีมที่ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเย็นของวันที่  31  มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์และอีเมลของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ
 4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน 1  คืน  ระหว่างเดือนเมษายน 2558  เพื่ออบรมขั้นตอนกระบวนการผลิตสื่อทั้ง 3 ประเภท  (อบรมเนื้อหา เทคนิค และนำเสนองาน ในวันสุดท้ายของการอบรม พร้อมรับมอบทุน)
 5. ทีมที่ได้รับทุน จะมีการนัดพัฒนางาน 2 – 3 ครั้ง (ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558) โดยแต่ละทีมจะมีนักโฆษณามืออาชีพเป็นที่ปรึกษาซึ่งจะให้คำแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตงาน
 6. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุน ต้องส่งแบบผลงานต้นฉบับ ฉบับสมบูรณ์
  ภายในเดือนมิถุนายน 2558 ทางไปรษณีย์(เท่านั้น)
  ที่อยู่ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
  128/409 ชั้น 37 อาคารพญาไท พลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
  การคัดเลือกรอบสุดท้าย (เพื่อรับรางวัลประกวด)
 7. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด เพื่อรับรางวัลการประกวด 4 รางวัล ในงานนิทรรศการประกาศผลและมอบรางวัล เดือนมิถุนายน 2558
 8. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ใช้ประกวดเป็นของเจ้าของผลงาน โดยทางโครงการปิ๊งส์ สสส. ,สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายด้านประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและโภชนาการ สามารถนำไปเผยแพร่ได้ แต่มิใช่เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย์

ทุนสนับสนุนการผลิตและรางวัลประกวด
1. ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
2. รางวัลประกวด 4 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร ตามลำดับรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า  50,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า  30,000 บาท
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า  10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท / จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายกระทำตามจุดประสงค์ของการรณรงค์ผ่านผลงานได้อย่างชัดเจน
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลา จัดกิจกรรม การประกวด*

 • เปิดรับสมัครโครงการ : บัดนี้ ถึง  27  มีนาคม 2558 ขยายเวลาถึง 8 พฤษภาคม 2558
 • หมดเขตส่งประกวด : วันที่ 27  มีนาคม 2558 ขยายเวลาถึง 8 พฤษภาคม 2558 (ปิดรับ 17.00 น.) (ทางอีเมล pingsproject@gmail.com เท่านั้น)
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบเวิร์กช็อป : วันที่ 31  มีนาคม 2558 (ช่วงเย็น) (ทางเว็บไซต์ และอีเมลผู้ผ่านการคัดเลือก)
 • กิจกรรมเวิร์กช็อป : ระหว่างเดือนเมษายน 2558 (แจ้งสถานที่และวันเวลาอีกครั้ง)
 • มอบทุนเพื่อผลิตผลงาน : เดือนพฤษภาคม 2558
 • ระยะเวลาผลิตและนัดตรวจงาน : ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2558
 • ส่งผลงานสมบูรณ์ทางไปรษณีย์  : เดือนมิถุนายน 2558
 • จัดแสดงผลงานและ พิธีประกาศผลและมอบรางวัล : เดือนมิถุนายน 2558

*หมายเหตุ : กำหนดการและช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • รูปแบบการส่งผลงานจากสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย โทร. 02-591-6461-5  
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการส่งใบสมัคร โทร. 02-612-6996 -7 ต่อ 102
 • ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02-6126996-7 ต่อ 101
Deadline: 
28 Feb 2015 10:00 to 08 May 2015 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.