^ Back to Top

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

บริษัท คาร์บอนคลีน จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์/โลโก้/มาสคอต ของบริษัท คาร์บอนคลีน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้แบบของบรรจุภัณฑ์/โลโก้/มาสคอตที่มีศักยภาพพร้อมใช้งาน และผลิตได้จริง ร่วมสมัย เป็นที่ดึงดูดของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถสื่อความให้ลูกค้าเข้าใจได้โดยง่ายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดูดกลิ่นอับและกลิ่นเหม็น เพื่อที่บริษัทจะได้นำไปผลิตจริง และใช้วางจำหน่ายจริง
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพจนสามารถนำออกสู่สายตาประชาชนตั้งแต่ระดับภายในประเทศขึ้นไปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ไม่จำกัดอายุ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวดแบ่งเป็น3 ประเภทได้แก่
1. Logo Karboncleanสิ่งที่จะต้องส่ง Logo สินค้าที่สื่อความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่น ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ทำให้บรรยากาศสดชื่น สร้างความมั่นใจกับผู้ใช้ และดูมีมูลค่า
2. บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง(Karbonclean Pet)สิ่งที่จะต้องส่ง Packaging + mascot (เป็นสินค้าประเภท ใช้ในพื้นที่สัตว์เลี้ยงอยู่ หรือ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงสัตว์เลี้ยง)
3.บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้สำหรับแมว (Karbonclean Cat)สิ่งที่จะต้องส่ง Packaging + mascot (เป็นสินค้าประเภท ใช้ผสมกับทรายแมวสำหรับเป็นสถานที่ขับถ่ายของแมว)
หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถส่งเข้าประกวดกี่ประเภทก็ได้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
1. บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
 • หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวก และประสิทธิภาพในการใช้งาน (Functional/Convenience/efficacy)
 • ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)
 • ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า (Appropriateness / Efficiency and Commercial)
 • การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
 • ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)
 • ระบุถึงขนาดของแต่ละส่วน มองเห็นได้ใน 3 มิติ หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง (Dimension)

2. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสิน และจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด
1. ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกสาระสำคัญของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ครบถ้วน (ดาวน์โหลดที่ http://www.karbonclean.com/label_clause.zip) โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะแบ่งออกเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอก และบรรจุภัณฑ์ชั้นใน พร้อมทั้งรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ขณะใช้งาน (ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ สามารถใช้งานพร้อมกับผลิตภัณฑ์ได้)
2. ผู้ประกวดที่ประกวดในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์ (Packaging + mascot) จะต้องแสดงภาพลักษณะการวางผลงานที่ออกแบบบนชั้นวางสินค้า (Shelf) ให้เห็นภาพอย่างชัดเจน
3. ผู้ประกวด จำเป็นต้องส่งขนาดโดยละเอียด (Dimension) และขั้นตอนการประกอบขึ้นรูปของบรรจุภัณฑ์ในการประกวดทุกประเภท ยกเว้นประเภท Logo มิฉะนั้นจะไม่พิจารณาผลงาน
4. ผลงานที่ส่งประกวด จะถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของทางบริษัทผู้จัดการประกวดโดยทันทีที่ส่งประกวด

การส่งผลงาน

 • ส่งแบบนำเสนอผลงานเป็นไฟล์ Ai หรือ Png เป็นอย่างน้อย โดยใช้ขนาดA4 (210mm x 297mm) ที่ความละเอียด 300 ppiขึ้นไป การพิมพ์เป็นแบบ CMYK พร้อมแบบฟอร์มการส่งประกวด (ดาวน์โหลดที่ http://www.karbonclean.com/RegisterForm.zip)
 • ระบุชื่อผลงาน แนวคิด/แรงบันดาลใจในการออกแบบ หรือเนื้อเรื่องของผลงาน
 • ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
 • ระบุวัสดุที่ใช้ในการผลิต
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในประเภทเดียวกันได้ ไม่เกิน 3 ชุดผลงาน
 • ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏเผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากมีการสืบทราบในภายหลังได้รับรางวัลแล้ว ผลงานดังกล่าวจะต้องมีการเพิกถอนและคืนการได้รับรางวัลทั้งหมด

วิธีการส่งผลงาน สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1.  วิธีการส่งผลงานผ่านทาง facebookสามารถส่งผลงานผ่านทาง facebook โดยการแนบ File ผลงานและใบสมัคร ส่งผ่านทางข้อความ (INBOX) มาที่ https://www.facebook.com/karbonclean?ref=hl
2. วิธีการส่งผลงานผ่านทาง e-mail สามารถส่งผลงานผ่านทาง e-mail โดยการแนบ File ผลงานและใบสมัครส่งเข้ามาที่ e-mail: karbonclean@gmail.com

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานการออกแบบ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศผลการตัดสิน 5 มีนาคม 2558

รางวัล
1. Logo KarbonClean เงินรางวัล  4,000 บาท
2. Karbon Clean (pet)>>Packaging + masco เงินรางวัล 16,000 บาท
3. Karbon Clean (cat)>>Packaging + mascot เงินรางวัล 16,000 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Karbon Clean Co.,Ltd.

File attachments: 
Deadline: 
01 Feb 2015 10:00 to 28 Feb 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.