^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคส่วนต่างๆ ให้ตระหนักรู้และปลุกจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต ดังนั้นสำนักงาน ก.พ.ร.จึงจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชน ตื่นตัว เห็นความสำคัญ และหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนพร้อมที่จะเป็นพลังในการหยุดยั้งการคอร์รัปชั่น

หัวข้อการประกวด
“คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่นเพื่อสื่อให้เห็นวิธีคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ ประชาชนทั่วไป ในการจัดการกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ทุกคนเป็นพลังในการหยุดยั้งคอร์รัปชั่น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 • โดยผู้สมัครสามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือในนามทีมก็ได้
 • ระบุชื่อทีมและ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสมาชิก ในกรณีสมัครเป็นทีมต้องมีสมาชิกไม่เกิน5 คน

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครต้องส่งภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 เรื่อง และ Teaser 1 เรื่อง โดยถ่ายทำในระบบ HD
 2. ภาพยนตร์สั้นจะต้องใส่ LOGO ของสำนักงานคณะกรรมพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และโลโก้โครงการ ในตอนท้ายเรื่อง (ดาวน์โหลดได้ที่ www.opdc.go.th โดยคลิกเลือกที่แบนเนอร์คอร์รัปชั่น)
 3. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานที่แท้จริง และผลงานนั้นต้องไม่เคยส่งประกวด หรือ ได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบต่างๆ มาก่อน
 4. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือไม่สุภาพ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (ภาพเสียงและอุปกรณ์ประกอบฉากฯ) ซึ่งผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน และหากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือเรียกคืนรางวัลทันที 
 6. ผู้สมัครต้องส่งผลงานในรูปแบบ DVD มาตรฐานที่สามารถเปิดรับชมผ่านเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้ โดยส่ง DVD บันทึกภาพยนตร์สั้นจำนวน 3แผ่น และ DVD บันทึก Teaser จำนวน 2 แผ่น
 7. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกต้องอัพโหลดผลงานภาพยนตร์สั้นพร้อมตั้งชื่อผลงาน โดยต้องมีคำว่า “ภาพยนตร์สั้น คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น โดยทีม..........................” เผยแพร่ผ่าน Youtubeพร้อมแชร์ไฟล์ไปที่ http://www.facebook.com/opdcstopcorruption และส่ง URL ของผลงานที่อัพโหลดแล้วมายัง opdcstopcorruption@gmail.com
 8. สำนักงาน ก.พ.ร. มีสิทธิ์นำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ที่ต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
 9. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การส่งภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น
 11. สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวส่งผลงานในการเข้าประกวด

กติกาการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร.www.opdc.go.th คลิกเลือกที่แบนเนอร์คอร์รัปชั่น และกรอกข้อมูลใบสมัครแบบย่อก่อนดาวน์โหลดใบสมัคร หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 30 กันยายน 2557 ขยายเวลาเป็น 31 ตุลาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

 • 0 2356 9999 ต่อ 8870
 • 0 2690 6425 

หลักฐานประกอบการส่งผลงาน

 1. ใบสมัครฉบับเต็ม จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตร นักเรียนนิสิต/นักศึกษาของสมาชิกในทีมทุกคน (กรณีที่เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา) และสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. แนวคิดและโครงเรื่อง
 4. ผลงานไฟล์ต้นฉบับบันทึกลงแผ่น DVD จำนวน 5แผ่น (บันทึกภาพยนตร์สั้น จำนวน 3แผ่น และ DVD บันทึก Teaser จำนวน 2 แผ่น)

การส่งผลงาน

 • ส่งด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชั้น 4 กองพัฒนาระบบราชการ 2 เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น” ภายในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557
 • ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น โดยวงเล็บมุมซองว่า “สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น” ภายในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

วิธีการตัดสิน

 1. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานในประเภทนักเรียนนิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไปตามเกณฑ์ที่กำหนดประเภทละ20ผลงาน
 2. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำผลงานไปเผยแพร่ผ่าน Youtubeและแชร์ไฟล์ไปที่ http://www.facebook.com/opdcstopcorruption เพื่อให้ประชาชนร่วมโหวต ซึ่งผลงานผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจะได้รับรางวัลยอดนิยม (Popular Vote) และ จะคัดเลือกผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุด 7 อันดับแรก จากผลงานแต่ละประเภทเพื่อตัดสินในรอบสุดท้าย
 3. ในรอบสุดท้าย คณะกรรมการจะตัดสินผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดประเภทละ 7 อันดับตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ตามลำดับ

หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน

 1. แนวคิด
 2. เนื้อหา คุณภาพ
 3. การผลิต เทคนิคการนำเสนอ
 4. ความคิดสร้างสรรค์

ประเภทรางวัล

 • รางวัลสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลสำหรับบุคคลทั่วไป
  •  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  •  รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  •  รางวัลชมเชย เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลยอดนิยม(Popular Vote)
  •  รางวัลยอดนิยม เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประกาศผล
สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล ประมาณเดือนธันวาคม 2557 ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.opdc.go.th และ http://www.facebook.com/opdcstopcorruption หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์  0 2356 9999 ต่อ 8870 และ 0 2690 6425

ระยะเวลาดำเนินการ

 • สิงหาคม – วันที่ 30 กันยายน2557 ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน (ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่www.opdc.go.thคลิกเลือกที่แบนเนอร์คอร์รัปชั่น)
 • วันที่ 6ตุลาคม 2557 ประกาศผล ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกประเภทละ 20 ทีม
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ประกาศผล ผลงานทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 7 อันดับในแต่ละประเภท
 • ช่วงเดือนธันวาคม 2557 ประกาศผล ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและจัดพิธีมอบรางวัล

​ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sarinya Kulnanan

Total Prize Money: 
250,000 Baht
Deadline: 
19 Aug 2014 10:00 to 31 Oct 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.