^ Back to Top

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2557

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลตัวอย่างให้สังคมเห็นถึงบทบาทของ วทน. ที่มีต่อการพัฒนาประเทศไทย
 2. เพื่อสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ให้มีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อการพัฒนาประเทศ
 3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ งาน วทน. สู่สาธารณชน

กลุ่มเป้าหมายของการจัดงาน STI Thailand Award
1. วิสาหกิจของประเทศไทย ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจบริการทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่ได้เป็นนิติบุคคลทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 • วิสาหกิจขนาดใหญ่
  วิสาหกิจที่มีการจ้างงานมากกว่า 200 คน สำหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงานมากกว่า 50 คน สำหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่ รวมที่ดินมากกว่า200 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมากกว่า 100 ล้านบาท สำหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543, กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  วิสาหกิจที่มีการจ้างงานน้อยกว่า 200 คน สำหรับภาคการผลิตและบริการ และการจ้างงานน้อยกว่า 50 คน สำหรับภาคการค้า หรือมีมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่ รวมที่ดินน้อยกว่า 200 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิตและภาคบริการ และมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินน้อยกว่า 100 ล้านบาท สำหรับภาคการค้า (พ.ร.บ. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543, กระทรวงอุตสาหกรรม)
 • วิสาหกิจชุมชน
  กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (พ.ร.บ. ส่ง เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548, กรมส่งเสริมการเกษตร) ทั้งนี้ให้รวมถึง สหกรณ์ โดยความหมายว่าคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 2542 (พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542, กรมส่ง เสริมสหกรณ์)

2. ประชาชนที่มีการนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชุมชน ทั้งในมิติของ สังคม เศรษฐกิจ พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน หมายถึง นักวิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ปราชญ์วิทยาศาสตร์ชาวบ้าน และ/หรือ ผู้มีปัญญารอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ชาวบ้านของชุมชน โดยจะต้องเป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชาวบ้านและเป็นที่ประจักษ์ของคนในชุมชน มีผลงานในการส่งเสริม และ/หรือ สนับสนุน และ/หรือ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้กับชุมชน และเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่อาศัยในชุมชนที่นำองค์ความรู้ไปใช้ (ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะ กรรมการฯ ในการตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด)
3. นักเรียนและนักศึกษา
นักเรียนและนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา รวมถึงผู้ที่ศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาที่มีระดับเทียบเท่า (ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ในการตัดสินสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดเป็นที่สิ้นสุด)

ผู้เข้าร่วมประกวด 
1.วิสาหกิจขนาดใหญ่
2.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.วิสาหกิจชุมชน
4.บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชน
5.นักเรียน นักศึกษา

วิธีการประกวด STI Thailand Awards 2015
1. ผู้เข้าร่วมประกวดในข้อ 1-4 ต้องมีการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ มีผลงานด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจหรือชุมชน (แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และการออกแบบ)
2. การสมัคร ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดดำเนินการส่งใบสมัคร พร้อมรายละเอียดผลงาน และคลิปวิดีโอแนะนำผลงานโดยสังเขปความยาวไม่เกิน 3 นาที (หากมี) เพื่อการประกวดกับผู้ประสานงานการจัดงานตามพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมประกวด
3. ขั้นตอนการประกวด - ให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนการประกวด
4. กฎกติกาการเข้าร่วมประกวดให้ผู้เข้าร่วมประกวดดำเนินการตามข้อกำหนด ดังนี้

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ ตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามขั้นตอน และต้องอำนวยความสะดวกหากมีข้อซักถาม
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดของผู้เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบของผู้อื่น
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องแสดงผลงานต่อคณะกรรมการฯ หากได้รับการร้องขอ พร้อมจัดแสดงชิ้นงานในวันงานมอบรางวัล
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎกติกาที่คณะกรรมการฯ ระดับประเทศประกาศ

ลิขสิทธิ์และเงื่อนไขสำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ประเภทนักเรียน นักศึกษา)
1.ไม่อนุญาตให้ใช้เพลง ภาพถ่าย ภาพวาดและภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ สามารถใช้เพียงเพลงประกอบที่ไม่มีลิขสิทธิ์ หรือจัดทำขึ้นมาเองเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ เพลงและภาพเคลื่อนไหวที่มีลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน และจะต้องระบุชื่อเพลง ผู้ประพันธ์และชื่อนักร้องไว้ท้ายเรื่อง (เครดิตคลิปตอนจบ) อย่างชัดเจน
2.ในกรณีที่มีการฟ้องร้องไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
3.สวทน. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ร่วมกับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีสิทธิ์นำผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดไปผลิต เผยแพร่ จัดฉาย หรือทำการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของผลงาน
4.สวทน. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Deadline: 
30 Jul 2014 10:00 to 10 Sep 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.