^ Back to Top

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

ประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้"

โครงการพัฒนามัลติมีเดีย สุขพอที่พ่อให้ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความประกอบภาพและวีดิทัศน์ หัวข้อ "สุขพอที่พ่อให้" ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด 

 • ระดับนักเรียน เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีอายุไม่เกิน ๒๐ ปี
 • ระดับนักศึกษา เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และมีอายุไม่เกิน ๒๖ ปี

ประเภทผลงานในการเข้าประกวด 

 • บทความประกอบภาพ ความยาว ๒-๔ หน้ากระดาษ A๔ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 • บทความประกอบภาพ ความยาว ๒-๔ หน้ากระดาษ A๔ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 • สื่อวีดิทัศน์ ความยาว ๕-๗ นาที สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 • สื่อวีดิทัศน์ ความยาว ๕-๗ นาที สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

หัวข้อการประกวด 
สามารถเลือกหัวข้อได้อย่างอิสระ แต่ต้องมีเนื้อหาสัมพันธ์กับ ๙ หัวข้อดังต่อไปนี้ โดยจัดให้มีทั้งการประกวดที่ให้ส่งผลงานล่วงหน้าและการประกวดรอบการนำเสนอผลงาน 
ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งหัวข้อในการแข่งขันให้ผู้แข่งขันเลือกได้จาก ๙ หัวข้อหรือพระราชดำริในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ "สุขพอที่พ่อให้" 

 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำ 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับดิน 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปาชีพ 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษา 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการเกษตรและโครงการฟาร์มตัวอย่าง 
 • แนวพระราชดำริเกี่ยวกับสาธารณสุขและโภชนาการ

ขั้นตอนในการสมัครเข้าประกวด 

 • ประเภท บทความประกอบภาพ 
  สามารถสมัครสมาชิกเพื่อส่งผลงานออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.sukphor.com, www.สุขพอ.com
 • ประเภท วีดิทัศน์ 
  สามารถสมัครสมาชิกเพื่อพิมพ์ใบสมัคร และเอกสารประกอบ พร้อมแนบ CD / DVD ผลงานวีดิทัศน์ ส่งมาที่ 
  บริษัท อาตาปี จำกัด เลขที่ ๑๐๓/๑๐ ซอยพหลโยธิน ๑๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 
  โทรศัพท์ 02-616-9115 โทรสาร 02-616-9116

รางวัลในการประกวด 

 • ประเภท บทความประกอบภาพ
  • กลุ่มนักเรียน (นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ หรือ ปวช. ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) 
   • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน 
   • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร 
   • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๔ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษา (นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๖ ปี) 
   • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน 
   • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๔ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประเภท วีดิทัศน์
  • กลุ่มนักเรียน (นักเรียนระดับชั้น ม.๑-ม.๖ หรือ ปวช. ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) 
   • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน 
   • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๔ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • กลุ่มนิสิต นักศึกษา (นักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน ๒๖ ปี) 
   • รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน 
   • รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร 
   • รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลที่ ๔ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ระยะเวลาส่งผลงานเข้าประกวด 
วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
 • โทร. 02 220 7200 
 • โทรสาร. 02 224 3259

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. atapy

Deadline: 
25 Jun 2014 10:00 to 31 Jul 2014 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.