^ Back to Top

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป การประกวดแข่งขันแต่ละประเภทจะปิดรับสมัครแตกต่างกันออกไป

ประเภทการประกวด และแข่งขัน

 • ประกวดวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • แข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
  ระดับประถมศึกษา กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557
 • ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2557
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  สมัครในนมโรงเรียน ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 2109
 • โทรสาร 02 577 9911
 • www.nsm.or.th
Deadline: 
04 Jun 2014 10:00 to 15 Jul 2014 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod