^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหา

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์"

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๖ "Astro Challenge: ปริศนาดาราศาสตร์" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

Deadline: 
Sun, 2023-06-04 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2023-01-15 (All day)

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition"

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี "UTCC Accounting Competition" ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2022-11-18 12:00

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2022-11-20 16:30

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

ฝ่ายนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้ว

Deadline: 
Mon, 2022-10-03 16:30

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

แข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ และหน่วยงานภาคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ชิงทุนการ

Deadline: 
Fri, 2021-10-08 16:30

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 07:34

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา

Deadline: 
Fri, 2018-09-07 16:00

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

แข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน"

LHONG 1919 ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 24 ปี  สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ตอบปัญหาวิชาการภูมิปัญญาจีน" ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศจีน

กติกาการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และศึกษาสังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ป

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - แข่งขันตอบปัญหา

Members Online

There are currently 0 users online.