^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นความสนใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
 2. เพื่อให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 3. เพื่อสร้างรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการประกันภัย
 4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของเยาวชนกับการประกันภัย

การแข่งขันรอบคัดเลือก
เชิญชวนโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยส่งใบสมัครมายัง สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในรอบแรกจะเป็นรอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน สอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุด 30 ทีม จากทั่วประเทศ เพื่อไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก

 1. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 2 คน)
 2. กำหนดแข่งขันรอบแรกซึ่งเป็นรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ
 3. สถานที่สอบ ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด (สถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลง โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 4. จำกัด จะแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า)
 5. เกณฑ์ตัดสินจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับเพียง 30 จากทั่วประเทศ
 6. กรณีที่มีทีมที่คะแนนเท่ากันทางกรรมการจะตัดสินโดยให้ผ่านเข้ารอบทั้งสองทีม
 7. ประกาศผลสอบที่ website : www.tgia.org
 8. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนภายหลังจากที่ได้เข้าสอบรอบแรกแล้ว
 9. ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการและได้รับเงินรางวัลจากโครงการนี้

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
กำหนดสอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายวิชาการทั่วไป โทรศัพท์ 0 2256-6032 - 8 ต่อ 612-615
 • โทรสาร 0 2256-6040
 • E-mail: preeyaphan@tgia.org

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณโศรดา หนูแย้ม

Total Prize Money: 
210,000 Baht
Deadline: 
28 Sep 2018 07:34

Members Online

There are currently 0 users online.