^ Back to Top

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8

บริษัท นานมี จำกัด เชิญร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติอันงดงามในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทยสู่สายตาสาธารณชน เป็ดรับผลงานตั้งแต่ มิถุนายน ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งป็นประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
๒. เพื่อให้คนไทยตระหนัก และร่วมกันรักษา สีสันความงดงามของเมืองไทยให้คงอยู่ เพื่อคงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในวันนี้ และต่อไปในอนาคต
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจด้านงานจิตรกรรมได้มีเวทีแสดงผลงานของตนสู่สาธารณชนกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝน พัฒนาฝีมือ และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ แนวคิด และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานนำไปสู่ ความก้าวหน้าของวงการศิลปะต่อไป
๔. เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมวงกว้างได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ผลงาน

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวดตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๒. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๓ ชิ้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
๓. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่เป็จจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์ชมที่กำหนดให้ ซึ่งสามารถอัดสำเนาแบบฟอร์ม ใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์ www.nanmee.com
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่ 
• บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
• โทร. ๐๒-๖๔๘-๘๐๐๐ 
• เว็บไซท์ www.nanmee.com
๔. ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง บริษัทฯ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัย และการชำรุด เสียหายจากการจัดส่งก่อนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ

การพิจารณาตัดสินผลงาน จะพิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๑. เนื้อหา พิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน 
หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลเกียรติคุณ
• กลุ่มที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล 

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม - เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และหนังสือจากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น - เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท 
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และหนังสือจากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ - เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และหนังสือจากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๕ รางวัล

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ - เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
 • ผผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

• กลุ่มที่ ๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล

 • ถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม - เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และชุดหนังสือสามก๊ก จากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท

รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น - เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และชุดหนังสือสามก๊ก จากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท

รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล 

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ - เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า และชุดหนังสือสามก๊ก จากสำนักพิมพ์ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๑๕ รางวัล

 • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ - เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพตราม้า มูลค่า ๑,๐๐๐ บาท

ผู้ร่วมประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

File attachments: 
Deadline: 
27 Jun 2013 08:49 to 25 Oct 2013 08:49

Members Online

There are currently 0 users online.