^ Back to Top

ประกวด Infographic Innovation ภายใต้หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

ประกวด Infographic Innovation ภายใต้หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Infographic Innovation ภายใต้หัวข้อ "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส. หรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบเดี่ยว หรือรูปแบบทีม
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายชื่อยู่ในทีมเพียง 1 ทีมเท่านั้น หากพบว่าผู้สมัครเป็นสมาชิกมากกว่า 1 ทีม จะทําการตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆทันที
 • สถาบันการศึกษาหรือองค์กรหนึ่งแห่ง สามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • สมาชิกในทีมของผู้สมัครทุกคนไม่จําเป็นต้องสังกัดสถาบันการศึกษาหรือองค์กรเดียวกัน

ประเภทการประกวด
ผู้สมัครสามารถเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามประเภทการประกวดที่ตนสนใจ ดังนี้

 • ประเภทที่1 Infographic ( สมาชิกในทีม 1-3 ท่าน )
 • ประเภทที่ 2 Innovation ( สมาชิกในทีม 1-5 ท่าน )

ข้อกําหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • ประเภท Infographic ( สมาชิกในทีม 1-3 ท่าน )
  • จัดทํา Infographic ให้ความรู้ทั่วไป , นโยบาย , แนวทางปฏิบัติ , อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น : วิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ประหยัดที่สุด , พลังงานสะอาดในประเทศไทย , เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเพื่อการจัดการพลังงาน , หลักการทํางานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
  • โดยกําหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ 1 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 21.0 x 29.7เซนติเมตร (ขนาด A4) ในรูปแบบแนวตั้ง และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg .jpeg .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.5 MB ( ไม่จํากัดความสร้างสรรค์ของรูปแบบและองค์ประกอบภายใน Infographic ) และมีชื่อผู้จัดทําอยู่บริเวณด้านล่างของ Infographic
  • สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop,Power Point หรือ Platform อื่นได้
 • ประเภท Innovation ( สมาชิกในทีม 1-5 ท่าน )
  • จัดทําโปสเตอร์นําเสนอ แนวคิดหรือโครงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่จําเป็นต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาจริง (ชิ้นงานต้องสามารถเชื่อมโยงถึงคําว่า “นวัตกรรม” หรือ “เทคโนโลยี” ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งอาจเป็นนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็ได้)
  • ชิ้นงานที่ส่งนั้น หากเคยส่งประกวดในเวทีอื่นๆแล้ว ขอความร่วมมือระบุเป็นหมายเหตุในโปสเตอร์ เช่น “หมายเหตุ : ผลงานนี้ผ่านการนําเสนอ/ประกวด ใน______” เป็นต้น
  • ในโปสเตอร์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานดังนี้
   • ชื่อผลงานและชื่อผู้จัดทํา
   • ชื่อสถาบันการศึกษา
   • ที่มาและความสําคัญ
   • วัตถุประสงค์
   • วิธีการดําเนินงาน(ถ้ามี)
   • หลักการทํางาน
   • ผลที่เกิดขึ้น/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   • อ้างอิง (ทั้งนี้สามารถใส่ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษามาด้วยหรือไม่ก็ได้)
  • • โดยกําหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ 1 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 21.0 x 29.7เซนติเมตร (ขนาด A4) ในรูปแบบแนวตั้ง และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg .jpeg .png หรือ .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ( ไม่จํากัดความสร้างสรรค์ของโปสเตอร์)
  • • สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop,Power Point หรือ Platform อื่นได้

ข้อกําหนดการสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลสมัครและแนบไฟล์ผลงานผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2567 (เวลา 23.59 น.) และประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 (สมัครพร้อมส่งผลงานในครั้งเดียว)
 • สามารถติดตามผลการประกวดได้ที่ Facebook : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 23.59 น.
 • ผู้สมัครจะต้องผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครส่งผลงานภายใต้ชื่อบุคคลอื่น
 • เกียรติบัตรที่ได้รับจะได้รับผ่านระบบอีเมลในลักษณะของ E-Certificate

ค่าใช้จ่ายการสมัคร

 • ประเภทที่ 1 Infographic (1-3 ท่าน) : ค่าใช้จ่ายการสมัคร 250 บาท / ทีม
 • ประเภทที่ 2 Innovation (1-5 ท่าน) : ค่าใช้จ่ายการสมัคร 350 บาท / ทีม

หมายเหตุ สามารถสมัครเพียงประเภทเดียวหรือทั้ง 2 ประเภทก็ได้ โดยชําระค่าใช้จ่ายตามข้อความข้างต้น

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาทีมที่สมควรได้รับรางวัลโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 • ประเภท Infographic
  • ความสวยงาม ความสอดคล้องของภาพและองค์ประกอบ 30 %
  • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา 30 %
  • ความน่าสนใจ น่าดึงดูดในการอ่านหรือการนําไปปฏิบัติตาม 20 %
  • ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง หรือเผยแพร่จริง 20 %
 • ประเภท Innovation
  • ความสวยงาม ความสอดคล้องของภาพและองค์ประกอบ 10 %
  • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา 50 %
  • ความน่าสนใจ ความแปลกใหม่ ของหัวข้อและเนื้อหา 20 %
  • ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงหรือเผยแพร่จริง 20 %

รางวัลการประกวด

 • ประเภท Infographic
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร “ชนะเลิศ”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 400 บาท พร้อมเกียรติบัตร “รองชนะเลิศ”
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร “รองชนะเลิศ”
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ได้รับรางวัลชมเชย”
   หมายเหตุ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมและผู้ที่ส่งผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับหนังสือรับรองผลงานจากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ประเภท Innovation
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,400 บาท พร้อมเกียรติบัตร “ชนะเลิศ”
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร “รองชนะเลิศ”
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร “รองชนะเลิศ”
  • รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ได้รับรางวัลชมเชย”
   หมายเหตุ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมและผู้ที่ส่งผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับหนังสือรับรองผลงานจากกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดต่อสอบถาม

 • เพจ Facebook : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • หรือโทร 080-852-8280 , 095-676-8989

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nadol Wilairat

File attachments: 
Deadline: 
10 Jun 2024 (All day) to 14 Jul 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.