^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแมลง และวิดีโอคลิปแมลง ในหัวข้อ "ความหลากหลายของแมลงประเทศไทยในป่าและสิ่งแวดล้อม" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องแมลง
  เกี่ยวกับความหลากหลาย ชนิดของแมลง พฤติกรรม การอยู่อาศัยในระบบนิเวศ ประโยชน์และโทษของแมลง ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพแมลง
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการสังเกต ค้นคว้าหาข้อมูลและบันทึกภาพ
  ทำความรู้จักเข้าใจ เรียนรู้พฤติกรรมและความสำคัญของแมลง สร้างกระบวนการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่าย และเผยแพร่ภาพถ่ายที่สวยงามสู่สังคมเพื่อให้รับรู้ตระหนักและ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ ควบคุมจัดการ เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและ ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • การทำคลังความรู้สำหรับการเผยแพร่
  เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนรับรู้และตระหนักใน คุณค่าของแมลง
 • เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรองรับกิจกรรมการประกวด
  เพื่อสร้างแพลตฟอร์มรองรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายภาพด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหัวข้อแมลงหรือหัวข้ออื่นในระดับนานาชาติในอนาคต

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น
  คุณสมบัติ: ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประเภทที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา
  คุณสมบัติ: ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือ บุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี
 • ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
  คุณสมบัติ: บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เงื่อนไขและกติกา

 • ต้องเป็น ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
 • ต้องเป็น ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่เจ้าของผลงาน ไม่เคยส่ง ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป นั้นเข้าประกวดที่ใดๆ มาก่อน และ/หรือ ไม่เคยตีพิมพ์ และ/หรือ เผยแพร่ หรือโฆษณาในนิตยสาร หนังสือ สื่ออินเทอร์เน็ต หรือโพสต์ลงเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะกระทำผ่านรูปแบบใดๆ อาทิ PC, Notebook, Smart Phone และ/หรือ Smart Device ใดๆ ก็ตาม) ยกเว้นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ ไม่เป็นภาพที่จำหน่ายอยู่บนเว็บไซต์ Microstock ต่างๆ
 • ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่เข้ารอบ (รวมถึง ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่ได้รับรางวัล) ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างเจ้าของผลงาน และผู้จัดประกวด ตลอดอายุแห่งความคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยผู้จัดประกวดมีสิทธิ์นำ ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่ผ่านเข้ารอบ (รวมถึง ภาพถ่าย/วิดีโอคลิปที่ได้รับรางวัล) ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในกรณีที่เจ้าของผลงานประสงค์จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานใดๆ ในส่วนของตนให้สามารถกระทำได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องขออนุญาต และ/หรือ จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้จัดประกวด ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้จัดประกวดมีการนำ ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่เข้ารอบ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ใดๆ ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ผู้จัดประกวดจะแจ้งชื่อและนามสกุลของเจ้าของผลงานแสดงไว้ใต้ภาพทุกผลงานที่นำมาจัดแสดงที่เข้ารอบทุกผลงาน
 • ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป แมลงจะต้องเป็นแมลงที่พบและอาศัยในประเทศไทย จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ภาพถ่าย ที่จัดองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ห้ามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และ/หรือ ส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ให้สามารถกระทำได้
 • วิดีโอคลิป ที่ถ่ายและบันทึก (Record) อย่างชัดเจน ห้ามมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมภาพหรือส่วนของวิดีโอด้วยการตัดต่อ (Video Editing) หลังจากการบันทึกแล้ว เฉพาะการตัดส่วนของวิดีโอหลังจากบันทึก (Crop) ให้สามารถกระทำได้
 • ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพแวดล้อมธรรมชาติหรืออื่นใดเพื่อการ ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป หากมีการกระทำดังกล่าว และสามารถพิสูจน์ได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณางดหรือยกเลิกรางวัลที่มอบให้ และ/หรือ เรียกคืนรางวัลทั้งหมดได้ทันที และตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดครั้งต่อไป ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด
 • หากพบว่าภาพที่ส่งมาประกวดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกติกาการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีการทำผิดกติกาเกิดขึ้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ แม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และ/หรือ รางวัลได้ทั้งหมด
 • ส่ง ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป เข้าร่วมประกวดได้สูงสุดอย่างละไม่เกิน 10 ผลงาน

รูปแบบของไฟล์

 • ภาพถ่าย
  • รูปแบบของไฟล์ภาพถ่าย ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล กล้องโทรศัพท์มือถือ ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูง ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านพิกเซล และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
  • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ขนาดไม่เกิน 5 MB/ผลงาน ภาพได้รับรางวัลผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ
  • การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภาพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสง และ Crop เท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูไฟล์ต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)
  • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด
 • วิดีโอคลิป
  • รูปแบบของไฟล์วิดีโอคลิป ต้องบันทึกด้วยกล้องดิจิทัล กล้องโทรศัพท์มือถือ ไฟล์วิดีโอต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
  • รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน ขนาดไม่เกิน 10 MB/ผลงาน วิดีโอคลิปได้รับรางวัลผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ต้นฉบับมายืนยันทุกคลิป
  • การใช้โปรแกรม Video Editing ให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสง และ Crop เท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งวิดีโอคลิปต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูไฟลต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)
  • ต้องเป็นวิดีโอถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสิ้นสุดกำหนดการส่งภาพเข้าประกวด

กำหนดการ

 • ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด วันนี้ – 30 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 • เปิดรับข้อร้องเรียนกรณีทำผิดกติกาตั้งแต่วันที่ 13 – 20 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
 • พิธีมอบรางวัล ประกาศให้ทราบในภายหลัง

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
สมัครเข้าร่วมส่งผลงานที่ www.biodiversity.iafsw.org โดยเลือกประเภทการเข้าร่วมให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นำข้อมูล Username และ Password จากการสมัครเข้าร่วม เข้าสู่ระบบสำหรับการอัปโหลดภาพถ่ายและวิดีโอคลิป www.biodiversity.iafsw.org/login
อัปโหลดไฟล์ภาพถ่าย/วิดีโอคลิป พร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน

เกณฑ์การตัดสิน
ภาพถ่ายแมลงที่มีในประเทศไทยที่แสดงถึงชนิด พฤติกรรม ถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้งวิถีชีวิตของคนที่ใช้ประโยชน์จากแมลง
ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
ความยากง่ายของการพบพฤติกรรมหรือชนิดของแมลง

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 มัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลประเภทละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลประเภทละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลประเภทละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัลประเภทละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลประเภทละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลประเภทละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลประเภทละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัลประเภทละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลประเภทละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลประเภทละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลประเภทละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน 4 รางวัล เงินรางวัลประเภทละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/BiodiversityPhotoCompetition

Total Prize Money: 
300,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Mar 2024 08:30 to 30 Apr 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.