^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงการ NEW GEN ENJOY ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์
ให้มี Platform หรือ Project ที่จะนําวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ามาในสังคมคนรุ่นใหม่มีคนเข้าถึง พูดถึง วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมากขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือให้คนรุ่นใหม่ Enjoy วัฒนธรรมโปรโมทการท่องเที่ยวเพิ่มการเข้าถึงตามจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
 • จํานวนผู้เข้าแข่งขันทีมละไม่เกิน 6 คน

ประเภทและลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เนื้อหา Storyboard มีความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ขอบเขตเนื้อหาในในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้ หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอ ความน่าสนใจของเนื้อหา แผนการจัดทําคลิปวิดีโอ (Story Board) โดยต้องมีชื่อและตราสัญลักษณ์ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายคลิป
 • ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม
 • ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา ดัดแปลง และไม่เคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผลงานที่ประกวดต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบคณะกรรมการประกวดขอตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
 • คณะกรรมการการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้เข้าแข่งขัน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการสมัครและส่งผลงาน

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 • แนบไฟล์ แผนการจัดทําคลิปวิดีโอ ใน Google Forms ใบรับสมัคร

ระยะเวลาการประกวด

 • 16 กันยายน 2566 - 16 ตุลาคม 2566 ขยายเวลาถึง 20 ตุลาคม 2566
  ประกาศรับบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละภาคส่ง Storyboard เพื่อรับคัดเลือกในการมอบเงินสนับสนุน
 • 21 ตุลาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ (ผู้เข้าร่วมเตรียมรายละเอียด Storyboard)
 • 28 ตุลาคม 2566
  อบรมวิธีการจัดทําเนื้อหาวิดีโอให้น่าสนใจ และการรู้จักวัฒนธรรม
  • วิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมประเพณีวัฒนธรรมลอยกระทง
  • วิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายการถ่ายทํา (PDPA)
  • วิทยากรให้ข้อมูลเรื่องการจัดทํานิทรรศการ
  • แยกBreakout Room สําหรับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วม
  • ชี้แจงรายละเอียดการรับเงินสนับสนุน
 • 18 พฤศจิกายน 2566
  ส่งผลงานคลิปวิดีโอวัฒนธรรมการลอยกระทงประจําภาคตนเอง
 • 19 พฤศจิกายน 2566
  คลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่าน Page Facebook สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 • 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
  กรรมการนับคะแนนจากคลิปวิดีโอจากยอดกดไลก์ กดแชร์
 • 27 พฤศจิกายน 2566
  ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอวัฒนธรรมการลอยกระทงประจําภาค

หมายเหตุ

 • การแข่งขันจะมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 รอบ รวมเป็น 300 คะแนน
 • รายละเอียดหลักเกณฑ์ของรอบที่ 2 และ 3 จะประกาศให้เฉพาะผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเท่านั้น

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน รอบที่ 1 แผนการจัดทําวิดีโอ (Storyboard) รวม 100

 • ความคิดสร้างสรรค์
  • มีความใหม่และโดดเด่น มีผลงานที่ไม่ซ้ำซ้อนการผลงานที่มีอยู่แล้ว (ตัวอย่างผลงานที่จะไม่ได้รับการคัดเลือก เช่น การทําคลิปสอนทํากระทง) ถ้าพบการ คัดลอก หรือ ลอกเลียนแบบจะตัดสิทธิ์ทันที 15 คะแนน
  • นําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ รวมถึงสร้างเอกลักษณ์ให้ผลของตนเอง 15 คะแนน
 • ความน่าสนใจของเนื้อหา
  • เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโครงการ นําเสนอประเด็นทางวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและดีงาม เนื้อหาคลิปวิดีโอสอดต้องคล้องกับหัวข้อการประกวดและสามารถนําเสนอภาพวัฒนธรรมลอยกระทงประจําภาคของตนเองได้อย่างน่าสนใจ 15 คะแนน
  • เนื้อหามีการยกระดับและพัฒนาต่อยอดลอยกระทงท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมที่จะเกิดขึ้นเป็นมรดกโลกสอดคล้องกับแนวคิด NEW GEN ENJOY - Loy krathong world class heritage 15 คะแนน
 • แผนการจัดทําคลิปวิดีโอ (Storyboard)
  • การกําหนดปัญหาและเป้าหมาย แนวทาง/ วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบ storyboard และการสร้างเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ต้นแบบต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมกับหัวข้ออย่างชัดเจน 10 คะแนน
  • ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเอง ในการสร้างแผนการจัดทําคลิป 10  คะแนน
  • การวางแผนจัดทําคลิปวิดีโอนําเสนอเนื้อหาที่นําเสนอต้องสามารถนํามาจัดแสดงเป็นนิทรรศการได้ 10  คะแนน
  • เอกสารนําเสนอต้องมีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีความต่อเนื่องในเนื้อหา 10 คะแนน

รางวัลการประกวด จํานวน 8 รางวัล

 • ระดับมัธยมศึกษา (12 - 18 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับมหาวิทยาลัย (19 - 25 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • inbox: สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 • instragram: cyc.thailand
 • email: develop.cyct@gmail.com
Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Oct 2023 08:30 to 20 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.