^ Back to Top

ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น

ประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และองค์กร หน่วยงานที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" ประเภทภาพยนตร์สั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทสื่อที่จัดประกวด
ภาพยนตร์สั้น (Short Film)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) อายุระหว่าง 15 - 22 ปี
 • ระดับประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับหน่วยงาน/องค์กร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน ต่อ 1 ผลงาน) โดยสงวนสิทธิ์ส่งได้เพียง 1 ผลงาน ต่อประเภท
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ "วินัยสร้างชาติ" โดยมีความยาวของเนื้อหา ดังนี้
  • ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป คลิปไวรัล ความยาว 3 - 5 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
  • ระดับหน่วยงาน/องค์กร ความยาว 5 - 8 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานถึงความเกี่ยวข้องในภายใต้หัวข้อ "วินัยสร้างชาติ"
 • ต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมไว้ท้ายเครดิต
 • ไม่จำกัดรูปแบบการน าเสนอ/วิธีการถ่ายทำ รวมทั้งโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถใช้ได้ทั้งนามสกุลไฟล์ .avi .wmv .mpg .mp4 .mov .flv โดยความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ ากว่า 720 พิกเซล (1280x720) ประเภทไฟล์ HD
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากมีบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับผลงาน ผู้ส่งผลงานต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องระงับโดยเร็ว รวมทั้งผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ส่งผลงานตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทำซ้ำ ในการจัดกิจกรรมของกรมการศาสนา ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันประกาศผลการประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบกิจกรรมสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้ หากมีกรณีกระทำผิดเงื่อนไขจะมอบสิทธิ์นั้นให้กับผู้ประกวดหรือทีมที่อยู่ในลำดับคะแนนรองลงมา (ทั้งนี้จะมีการสอบทานข้อมูล ข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสินในกรณีเกิดประเด็นปัญหา)
 • ในกรณีคณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบภายหลังว่าผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลออกจาการการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และกรมการศาสนาสามารถฟ้องร้องค่าเสียหาย เรียกรางวัลคืนและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ส่งผลงานหรือผู้ได้รับรางวัลได้

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน นับถัดวันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. (กรณีส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์ จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานทางเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หลังปิดรับสมัครภายใน 7 วัน
 • ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสิน รอบคัดเลือก วันที่ 20 กันยายน 2566 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 17 ตุลาคม 2566 โดยประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th
 • กระบวนการมอบรางวัล กรมการศาสนา จะแจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบในภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • มีช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด มี 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ส่งใบสมัครและผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pr.moralawards@gmail.com หรือที่บริษัท คิดซน พลัส จำกัด เลขที่ 10/32 ซ.คลองลำเจียก 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • สมัครออนไลน์ผ่าน QR Code
 • จัดส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pr.moralawards@gmail.com
  • ทางไปรษณีย์
   บริษัท คิดซน พลัส จำกัด เลขที่ 10/32 ซ.คลองลำจียก 12
   แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
   (กรณีบันทึกไฟล์ผลงานลง CD/DVD/Flash Drive)

เกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

 • แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องข้องเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน
 • เทคนิคของภาพยนตร์สั้น (เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ) 20 คะแนน
 • การเล่าเรื่อง รูปแบบการด าเนินเรื่อง 25 คะแนน
 • ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ ชัดเจน 15 คะแนน
 • แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ระดับหน่วยงาน/องค์กร
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 092-9459362 หรือ 091-7207590 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.30 น.
  (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : pr.moralawards@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ วินัยสร้างชาติ

Total Prize Money: 
270,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Aug 2023 08:30 to 16 Sep 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.