^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"

ประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"

บริษัท เอ็มเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติการเข้าร่วมประกวด

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส. หรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบเดี่ยว หรือรูปแบบทีม โดยใน 1 ทีมสามารถมีสมาชิกไม่เกิน 3 คน ( 1-3 คน )
 • ในสถาบันการศึกษาเดียวกัน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ทีม
 • สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานศึกษาหรือองค์กรเดียวกัน
 • ม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาในผลงาน หรือสามารถมีได้
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน/ทีม สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ผลงานแต่ไม่เกิน 3 ผลงาน โดยจำเป็นจะต้องใช้อีเมลใหม่ ในการสมัครใหม่ทุกครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง หรือ 3 อีเมลต่อท่าน/ทีม และชำระค่าสมัครใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการสมัครใหม่หรือส่งผลงานเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

 • กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form พร้อมแนบไฟล์อินโฟกราฟฟิก โดยกำหนดให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ 1 หน้า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาด 21.0 x 29.7 เซนติเมตร (ขนาด A4) ในรูปแบบแนวตั้ง และไฟล์ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบ .jpg .jpeg .png หรือ .pdf เท่านั้น (สามารถผลิตผลงานผ่าน Canva, Adobe Photoshop, Power Point, Google Sheets,  Goodnote  หรือ Platform อื่นได้ รวมถึงการวาดสร้างสรรค์ในกระดาษขนาด A4 )
 • ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครและแนบไฟล์อินโฟกราฟฟิก(สมัครพร้อมส่งผลงาน) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน พ.ศ. 2566 (เวลา 23.59 น.)
 • ผู้สมัครจะต้องผลิตผลงานเข้าร่วมการประกวดด้วยตนเองเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครส่งผลงานภายใต้ชื่อบุคคลอื่น เว้นแต่หัวหน้าทีม
 • อินโฟกราฟฟิก ที่ส่งเข้าแข่งนั้น สามารถส่งในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกหรือโปสเตอร์ ให้ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง นำเสนอนโยบาย นำเสนอนวัตกรรมหรือโครงงานในอดีต ปัจจุบันหรือแนวคิดในอนาคต ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเพียงแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงถึงด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับการให้ความรู้วิธีการทำงานของระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System) อินโฟกราฟฟิกให้ความรู้วิธีการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรม  อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องแยกขยะอัตโนมัติในโรงงาน อินโฟกราฟฟิกเกี่ยวกับระบบพลังงานทดแทน หรืออินโฟกราฟฟิกการให้ความรู้การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นต้น โดยผู้สมัครสามารถนำแนวคิดจากตัวอย่าง นำไปเข้าสมัครได้ โดยจะไม่มีการหักคะแนนการประกวด
 • มีชื่อ-สกุลผู้สมัคร สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด อยู่ในตัวผลงาน (สามารถใส่ตราสัญลักษณ์หรือไม่ก็ได้ )
 • มีแหล่งอ้างอิงชัดเจนอยู่ในตัวผลงาน
 • ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ สามารถสร้าง QR Code แนบไว้ในตัวผลงานได้
 • กรุณาตั้งชื่อไฟล์ผลงานให้ชัดเจนและตรงกับข้อมูลในระบบ Google Form

ระยะเวลาการดำเนินการประกวด

 • 10 กันยายน 2566 ปิดรับสมัครผลงานสุดท้ายผ่านระบบ Google Form (23.59น.)
 • 17 กันยายน 2566 ประกาศผลผู้เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย และแจ้งการปฏิบัติในรอบชิงชนะเลิศ (จัดทำคลิปวิดีโอ 1-3 นาที)
 • 24 กันยายน 2566 นำส่งเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันผ่านระบบอีเมลให้ผู้สมัครทุกทีมที่เข้าร่วม
 • 30 กันยายน 2566  ปิดรับคลิปวิดีโอ 25 ทีมสุดท้ายส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ
 • 8 ตุลาคม 2566 ประกาศผลผู้ได้รับ 16 รางวัลในรอบชิงชนะเลิศ
 • นำส่งเกียรติบัตรและรางวัลรอบชิงชนะเลิศก่อน 31 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ทางผู้จัดมีนโยบายให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นเพื่อให้ทันกับผู้สมัครที่มีเจตจำนงต้องใช้ประกาศนียบัตรในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ตามระบบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) T-CAS รอบที่ 1 ประจำปี 2567

การสมัครการแข่งขัน
การสมัครการแข่งขันการประกวดฯ มีค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครทั้งรูปแบบเดี่ยว และรูปแบบทีม 169 บาทต่อทีมต่อ 1 ผลงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการแข่งขัน หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว ผู้จัดการแข่งขันจะนำเงินดังกล่าว ไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ ผ่านทาง Google Form การรับสมัคร พร้อมแนบไฟล์ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาทีมที่สมควรได้รับรางวัลโดยใช้เกณฑ์ในการตัดสิน ดังนี้

 • ความสวยงาม น่าอ่าน น่าดึงดูด ความสอดคล้องของภาพและองค์ประกอบ 30 %
 • ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องของเนื้อหา และอ้างอิงชัดเจน 30 %
 • มีความสอดคล้องกับหัวข้อเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 20 %
 • ความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง หรือเผยแพร่จริง 20 %

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1500 บาท พร้อมทั้งประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 1 รางวัล เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลผลงานประเภทดีเยี่ยม 3 รางวัล ได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลผลงานประเภทดี 5 รางวัล ได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเหรียญที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร
 • ผู้เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ) จะได้รับประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล nabopaw@gmail.com
 • เบอร์ติดต่อ 080-852-8280 หรือ 095-676-8989

ตัวอย่างผลงาน

 • รู้หรือไม่โรงงานในไทยปล่อยมลพิษแค่ไหน
 • อุตสาหกรรมโลกกับสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียงภายในโรงงาน
 • โครงงานระบบสายพานลำเลียงรักษ์โลก
 • การจัดการขยะภายในโรงงาน
 • อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
 • การติดตั้งและใช้งานระบบโซลาเซลล์
 • โครงงานจากขยะสู่พลังงาน
 • ถังขยะอัจฉริยะในภาคอุตสาหกรรม
 • ระบบแอร์ประหยัดพลังงาน
 • พลังงานทดแทนในประเทศไทย
 • ความเป็นไปได้ของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ในไทย
 • การติดตั้งเครื่องจักรโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องจักรโรงงานในปัจจุบันทำลายโลกมากแค่ไหน
 • บทบาทหน้าที่ของผู้รับเหมาอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม
 • โครงงานเครื่องแยกขยะอัจฉริยะ
 • เทคโนโลยีต้นไม้เทียมฟอกอากาศ

หรือผลงานอื่นๆ  ที่ให้ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง นำเสนอนโยบาย นำเสนอนวัตกรรมหรือโครงงานในอดีต ปัจจุบันหรือแนวคิดในอนาคต ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเพียงแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยผู้สมัครสามารถนำแนวคิดจากตัวอย่าง นำไปเข้าสมัครหรือประยุกต์เพิ่มเติมได้ โดยจะไม่มีการหักคะแนนการประกวดแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nadol Wilairat

File attachments: 
Deadline: 
23 Jul 2023 (All day) to 10 Sep 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.