^ Back to Top

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นิสิต นักศึกษา (ประเภทอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า) และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 18–35 ปี    
 • สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก 3-5 คน (ไม่น้อยกว่า 3 และไม่เกิน 5 คน)
 • ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน
 • ยื่นหลักฐานการสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 8 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)โดยมีสาระเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
  • เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • การน้อมนำแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมีองค์ประกอบ เช่น การศึกษา สุขภาพ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนนาถบพิตรทรงใช้เป็นวิธีการทรงงานมาตลอดรัชสมัย คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  • ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ประกวด “พอเพียงที่เพียงพอ”
 2. ผลงานต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 3. ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอ
 4. ความละเอียดของไฟล์ผลงาน ไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg, mp4, mov, flv
 5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
 6. ทีมสมัคร 1 ทีม สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 7. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดจัดทำขึ้นเอง และรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 8. มีการถ่ายทอดออกมาอย่างเข้าใจง่าย และตั้งชื่อเรื่องของหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างสร้างสรรค์
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครวันที่ 1 -18 เม.ย. 64 ทาง
  • สมัครทางออนไลน์ ทาง https://rdpscc.rtaf.mi.thโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่กำหนดให้ครบถ้วน
  • สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
   ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ)
   9/1 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
 • ส่งผลงานวันที่ 16 เม.ย. - 7พ.ค.64
 • ประกาศผลงานรอบสุดท้ายวันที่ 16 ก.ค. 64

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนิสิต นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
 • โทร : 02565 8472 / 0846603531 น.ท.หญิง อาริยา พรมแก้ว / 0814266635 ร.ท.หญิง วิทิตา ขุนจำนวน ร.น.
 • Facebook :www.facebook.com/rdpscc
Deadline: 
01 Apr 2021 09:00 to 18 Apr 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.