^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม"

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 760,00 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
  • สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นหรือสถานศึกษาเดียวกัน
  • แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
 2. ประเภทนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
  • สมาชิกภายในทีมไม่จำเป็นต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชา ชั้นปี หรือสถานศึกษาเดียวกัน
  • แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
 3. ประเภทประชาชนทั่วไป
  • ส่งผลงานแบบทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน
  • แต่ละคนสมัครได้เพียงคนละ 1 ทีม เท่านั้น
  • ผู้สมัครประเภทประชาชนทั่วไปห้ามส่งผลงานในประเภทอื่นอีก

ผู้เข้าประกวดสามารถผลงานได้เพียง 1 ทีม แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง และส่งได้เพียงประเภทเดียว

รายละเอียดการประกวด

 1. ส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอ Full HD 1080p ไฟล์ฟอร์แมต .mp4 หรือ .avi
 2. ภาพยนตร์สั้นความยาว 3 - 5 นาที (รวม Title ตอนเริ่มต้นผลงานและเครดิตปิดท้าย)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน
 4. เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และมีความคิดสร้างสรรค์
 5. ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยให้ชัดเจน
 6. ต้องใส่โลโก้ COJ ไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง
 7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
 9. ไม่รับผลงานที่เป็นรูปแบบแอนิเมชัน (Animation)
 10. ผลงานจะต้องไม่มีภาพ หรือเสียงประกอบที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มิเช่นนั้น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด

กำหนดระยะเวลา
สมัครเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นได้ตั้งแต่วันที่ วันนี้ - 4 เมษายน 2564

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
 • ประเภทที่ 2 ระดับชั้นอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
 • ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 80,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8446 (ในวันและเวลาราชการ)
 • Facebook “โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับดุลยภาพแห่งสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม”
Total Prize Money: 
760,000 Baht
Deadline: 
01 Mar 2021 09:00 to 04 Apr 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod