^ Back to Top

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับชั้นการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของเยาวชนที่สำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication) และการทำงานเป็นทีม (Collaboration)

ประเภทการแข่งขัน

  • การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา
  • การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
  • การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอาชีวศึกษา

กำหนดระยะเวลา

  • การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านศิลปะ สมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 กันยายน 2563
  • การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน สมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน 2563
  • การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" สมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

  • การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการ ผ่านศิลปะ โทร. 089-789-0657
  • การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชน โทร. 096-080-3261
  • การแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" โทร. 083-973-6703
  • www.facebook.com/scbchallenge
Deadline: 
10 Jul 2020 09:00 to 31 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.