^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท พร้อมพร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และสนับสนุนให้การบังคับคดีผู้ประกันของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  1. ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ประเภทนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ประเภทประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง และส่งได้เพียงประเภทเดียว

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23.59 น.) โดยยึดวันที่และเวลาส่งเป็นสำคัญ
  • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 13 สิงหาคม 2563

ติดต่อสอบถาม

  • Facebook “โครงการจัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน”
  • สำนักกิจการคดี สำนักงานศาลยุติธรรม โทร. 0 2512 8446 (ในวันและเวลาราชการ)
Total Prize Money: 
760,000 Baht
Deadline: 
01 Jun 2020 (All day) to 31 Jul 2020 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.