^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน" ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562 ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และนักออกแบบอิสระใช้ความรู้ความสามารถใน การออกแบบความคิดสร้างสรรค์สำหรับผ้าขาวม้าทอมือ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ที่ต้องการช่วยพัฒนาสินค้าผ้าขาวม้าทอมือให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน และต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เปลี่ยนแปลงมุมมอง และส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของ “ผ้าขาวม้าทอมือ” ซึ่งเป็นการสืบสานภูมิปัญหาของชาวบ้านและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าขาวม้าให้คงอยู่ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือในระดับสากลต่อไป

Concept การประกวด
“ASEAN METROPOLIS” (เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน)
ตามที่อาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนได้จัดทำแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เรียกว่า AEC โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมกลุ่ม และรับมือต่อประเด็นท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ดารงตาแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ดังนั้น หัวข้อในการประกวดชิ้นงานสาขาต่างๆ ของปีนี้จะมีหัวข้อหลัก คือ “ASEAN METROPOLIS” (เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน) โดยผู้สมัครต้องนำผ้าขาวม้าทอมือไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นไอเดียการนำเสนอ และออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์จากเมืองสาคัญต่างๆ ใน 10 ประเทศของ ASEAN รังสรรค์ออกเป็นชิ้นงานที่ถ่ายทอดเรื่องราว จิตวิญาณ สะท้อนความคิดของเมืองที่ตนเลือกผ่านผ้าขาวม้าทอมือ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  • ระดับนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี (นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร)
  • ระดับประชาชนทั่วไป / นักออกแบบอิสระ อายุ 20 ถึง 35 ปี (นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร)
 2. แต่ละระดับผู้สมัครสามารถสมัครได้ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 ท่าน)

สาขาการประกวด

 1. สาขาออกแบบแฟชั่น
 2. สาขาออกแบบเครื่องประดับ
 3. สาขาออกแบบเคหะสิ่งทอ
 4. สาขาออกแบบลายผ้าขาวม้า

กำหนดระยะเวลา
สิ้นสุดการส่งผลงานการประกวดภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ขยายเวลาการปิดรับสมัครและส่งผลงานจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทนักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 25,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางศึกษาดูงานทอผ้าในอาเซียน แห่งลุ่มแม่น้าโขง พร้อมโล่รางวัล และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลประเภทประชาชนทั่วไป และนักออกแบบอิสระ (อายุ 20 – 35 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 50,000 บาท และแพ็คเกจเดินทางศึกษาดูงานทอผ้าในอาเซียน แห่งลุ่มแม่น้าโขง พร้อมโล่รางวัล และ ประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในแต่ละสาขา เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : 098-8321066 , 098-8320896 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
 • Email : Thanyatip.t@thaibev.com
 • Facebook : pakaomathailand
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Deadline: 
22 Apr 2019 09:00 to 19 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.