^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" : The River of Rattanakosin Short Film Contest 2018

ประกวดภาพยนตร์สั้น "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" : The River of Rattanakosin Short Film Contest 2018

กองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" : The River of Rattanakosin Short Film Contest 2018 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการถวายพระราชสดุดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
๒. เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการบริหารทรัพยากรของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชวงศ์จักรี
๓. เพื่อเสริมสร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
๔. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสายน้ำ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป
๕. เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้านเอกลักษณ์ของชาติ และร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษา ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยืนนานสืบไป

หลักเกณฑ์การประกวด
๑. การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ ประกอบด้วย
     ๑.๑ ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
     ๑.๒ ระดับประชาชนทั่วไป
     ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดจะส่งผลงานเข้าประกวดแบบรายบุคคลหรือแบบทีมก็ได้
๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๒ เรื่องต่อคนหรือต่อทีม
๓. ผู้มีความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องส่งใบสมัคร โดย Download จาก Website ของโครงการพร้อมจัดส่งข้อมูลเอกสาร คุณสมบัติตามรายละเอียดของการรับสมัคร
๔. เอกสารประกอบการสมัครเพื่อส่งผลงาน
     ๔.๑ ใบสมัคร พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา หรือประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านภาพยนตร์ (ถ้ามี)
     ๔.๒ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด พร้อมเอกสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ และโครงเรื่องตามวัตถุประสงค์

การส่งผลงานการประกวด
๑. จัดทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๗ นาที
๒. นำเสนอเนื้อหาตามแนวคิดหลัก“สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
๓.ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมและต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลัก และเนื้อหา
๔.เอกสารการนำเสนอแนวความคิดของภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้มีความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ตัวอักษรขนาด ๑๖ พอยท์
๕. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเพิ่มบทบรรยายภาษาอังกฤษ(English Subtitle)
๖. เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
๗. การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล MOV หรือ MP4 ขนาดภาพ ๑๖:๙  pixel ๑,๙๒๐ x ๑,๐๘๐
๘.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอแนวคิดผลงานต่อคณะกรรมการ
๙.การผลิตภาพยนตร์สั้น ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด
๑๐.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
๑๑.ผลงานจะต้องใส่ชื่อหรือคณะผู้ส่งประกวด และตำแหน่งต่าง ๆ ของทีมงาน
๑๒.ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน
๑๓.ผลงานภาพยนตร์สั้นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด“กองทัพไทย”มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทุกประเภทรวมทั้งผลิตเป็นสื่อสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิดเพื่อเผยแพร่
๑๔.ส่งใบสมัครพร้อมผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น  DVD  จำนวน ๑ แผ่น ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน และเอกสารการสมัครมาทางไปรษณีย์ และ e-mail ของโครงการภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  “กองทัพไทย” จะถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางและเวลาในการส่งทาง E-mail เป็นเกณฑ์ตัดสินในเรื่องของกำหนดเวลาส่งผลงาน หากไม่ส่งผลงานทั้งสองช่องทางกองทัพไทยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
๑๕.ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
๑๖.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในภายหลัง หากพบว่ามีการตัดต่อ ดัดแปลงเนื้อหา ภาพหรือเสียงหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กองทัพไทยมีสิทธิ์ระงับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง
๑๗.คณะกรรมการอาจตัดสินให้เพิ่มหรือลดรางวัลใดรางวัลหนึ่งในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม
๑๘.คณะกรรมการอาจจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลเข้ามาแสดงจำนวนหนึ่ง
๑๙.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

สถานที่จัดส่งผลงาน
ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
     ๓๒ ซอยลาดพร้าว ๖๔ แยก ๖ ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง
     เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗
โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖
e-mail : theriverofrattanakosin@gmail.com

ระยะเวลา
ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์การพิจารณา รวม ๑๐๐ คะแนน
๑. เนื้อหาตรงตามวัถตุประสงค์ที่กำหนด ๔๐ คะแนน
๒. ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบศิลป์ ๔๐ คะแนน
๓. คุณภาพการผลิต (ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง) ๒๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
  ๑. รางวัลชนะเลิศระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๔. รางวัลชมเชย ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๕. รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยมอบโล่พระราชทาน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  ๑. รางวัลชนะเลิศระดับประชาชนทั่วไป โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประชาชนทั่วไป โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประชาชนทั่วไป โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๔. รางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป โดยมอบโล่พระราชทาน
  ๕. รางวัลขวัญใจมหาชน ระดับประชาชนทั่วไป โดยมอบโล่พระราชทาน
 • รางวัลขวัญใจมหาชน / Popular Vote
  ภาพยนตร์สั้นที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จะได้รับการเผยแพร่ทาง YouTube กองบัญชาการกองทัพไทย และ Facebook กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces ) รางวัลขวัญใจมหาชน จะเป็นรางวัลของภาพยนตร์สั้นที่มียอดวิวสูงสุด จากทาง YouTube

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๙-๘๔๔๗
 • โทรสาร ๐-๒๕๓๙-๘๐๕๖
 • e-mail : theriverofrattanakosin@gmail.com
 • www.facebook.com/rtarfhq.pr

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอรุณี ไกรพยัคเฆนทร์

File attachments: 
Deadline: 
19 Nov 2018 10:00 to 08 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.