^ Back to Top

ประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity

ประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity

บริษัท บล็อกเชน สโตร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งร้านค้าด้วยโปรแกรม Unity ตามหัวข้อที่กำหนดชิงรางวัลเงินดิจิตอล BCST มูลค่ารวมกว่า 31,000 BCST

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงฝีมือและศักยภาพผ่านผลงานการประกวด
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริษัท บล็อกเชน สโตร์ จำกัดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เงินสกุล BCST ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอล ของทางบริษัท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกสถาบัน หรือ บุคคลทั่วไป ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น

ประเภทของการประกวด

 1. การประกวดออกแบบเมือง
 2. การประกวดออกแบบร้านค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. ต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม Unity เวอร์ชั่น 2017 ขึ้นไป
 2. กำหนดให้ใช้ไฟล์ฟอร์เมต*.FBX, *.SKP, *.OBJ ในส่วนของโมเดล 3D โดยไม่จำกัดโปรแกรมที่ใช้
 3. เพื่อให้การแสดงผลงานบนเว็บไซต์ของเราได้ ผู้เข้าประกวดจำเป็นต้องเพิ่ม "RigidBodyFPSController" จาก Standard assets ของ Unity เท่านั้น
 4. โมเดลที่ใช้ตกแต่งห้องต้องจัดทำเป็น Prefab ทุกชิ้นตามความเหมาะสม
 5. สามารถใช้เทคนิคการจัดแสงได้ทุกรูปแบบ
 6. สามารถใช้ "Shader Calibration Scene" ซึ่งเป็น package จาก Unity Asset Store ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ asset อื่นใด รวมถึงโมเดลต่างๆ ต้องออกแบบดัวยตัวเองเท่านั้น
 7. ผลงานที่เสร็จแล้วต้องจัดทำให้อยู่ในสองรูปแบบดังนี้
  • Unity package : ให้ผู้เข้าประกวด export โปรเจคให้อยู่ในรูปแบบ *.unitypackage โดยเข้าไปที่ "Assets>Export Package" เลือก "Include dependencies" จากนั้นคลิก "Export"
  • WebGL : ให้ผู้เข้าประกวด สร้างโปรเจคให้เป้นแอพลิเคชั่นในรูปแบบ WebGL โดยเข้าไปที่ "File > Build Settings" เลือก WebGL และคลิก "Switch Platform" จากนั้นกดปุ่ม "Build"
 8. กำหนดข้อมูลพื้นฐานและขนาดไฟล์ *.unitypackage สูดสุดไว้ดังนี้
  • สำหรับงานออกแบบเมือง
   • ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 150 MB
   • สร้างสรรค์ผลงานให้อยู่บนพื้นที่ขนาด 200 เมตร x 200 เมตร
   • ขนาดของอาคารต้องไม่เกิน 5 ชั้น หรือ 30 เมตร
  • สำหรับงานออกแบบร้านค้า
   • ขนาดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 75 MB
   • สร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ในร้านค้า 2 ขนาดดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการส่ง 1 ครั้ง)
    • 5 เมตร x 5 เมตร โดยให้ฝ้าเพดานสูงจากพื้น 3.5 - 4.0 เมตร
    • 7.5 เมตร x 5 เมตร โดยให้ฝ้าเพดานสูงจากพื้น 3.5 - 4.0 เมตร
 9.  กำหนดให้มีการจัดการระบบแฟ้มข้อมูลดังนี้
  • Resource    สำหรับเก็บไฟล์ต่าง ๆ ที่ใช้้ประกอบการทำงาน เช่น Texture
  • 3DModel    สำหรับเก็บไฟล์ 3D ต่าง ๆ
  • Prefab        สำหรับเก็บ prefab
  • Scripts        สำหรับเก็บไฟล์สคริปต์ทั้งหมดที่ใช้ในงาน
  • Scenes        สำหรับเก็บ scene ทั้งหมดในงาน
 10. ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อ_สกุล.unitypackage” ด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น 
  “NAME_SURNAME.package”
 11. สำหรับ WebGL ให้บีบอัดไฟล์ทั้งหมดเป็น *.zip และตั้งชื่อไฟล์เป็น “ชื่อ_สกุล.zip” ด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น 
  “NAME_SURNAME.zip”
 12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบด้วยตัวเอง ห้ามเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบจากงานของผู้อื่น หรือมีส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ทางผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว
 13. ไม่จำกัดจำนวนการส่งผลงาน
 14. ผลงานการประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
 15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับผลงานการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2561
 • ประกาศผลรางวันทาง facebook.com/bcschain.io และเว็ขไซต์ bcschain.io วันที่ 12 ตุลาคม 2561
 • ทางบริษัทฯ จะจัดแสดงผลงานของท่านบนช่องทางที่เหมาะสมซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

รางวัลการประกวด

 • กลุ่ม : ออกแบบเมือง
  • รางวัลชนะเลิศ        6,500 BCST*    จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1    3,000 BCST*    จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2    1,000 BCST*    จำนวน 3 รางวัล
 • กลุ่ม : ออกแบบร้านค้า
  • รางวัลชนะเลิศ        6,500 BCST*    จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1    3,000 BCST*    จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2    1,000 BCST*    จำนวน 3 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kumpanat Mangkala

File attachments: 
Deadline: 
14 Sep 2018 10:00 to 05 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.