^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
“ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ กำหนดให้ใช้พฤติกรรมของครู ที่สะท้อนถึง เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)          

 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ไม่ทุจริตคดโกง
 • ความตรงต่อเวลา
 • ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ซื่อสัตย์สุจริต
 • พูดจริง/ไม่โกหก

กรอบและแนวคิด
ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประเภทนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทุกระดับชั้น (อายุไม่เกิน 25 ปี) โดยผู้สมัครหรือผู้ร่วมทีม ต้องมีสถานะในปัจจุบันเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 2. ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องลงทะเบียนและส่งผลงานผ่านทางออนไลน์ โดยส่งผลงานผ่านทางการแชร์ Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาทางอีเมล์ ethics2561@ksp.or.th 
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561 ทางเว็บไซด์คุรุสภา www.ksp.or.th   

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกอบด้วย

 • ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร     
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร  
 • ประเภทประชาชนทั่วไป มี 5 รางวัล ประกอบด้วย    
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • ประเภทรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) มี 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
  เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ ethics2561@ksp.or.th
Total Prize Money: 
66,000 Baht
Deadline: 
01 Aug 2018 10:00 to 31 Aug 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod