^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 15 – 25 ปี

ลักษณะผลงาน
หนังสั้นรำลึก15 ปี คุณพ่อเรย์ (บาทหลวงเรย์มอนด์ แอลลีน เบร็นนัน) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและคนพิการจนได้รับรางวัลเกียรติคุณ “พลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรกเมืองพัทยา” โดยผลงานต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ภายใต้หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"

เกณฑ์การประกวด

 1. หนังสั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที รวม Title และ End credit แล้ว
 2. ไม่จำกัดประเภทและเทคนิคการผลิต
 3. ส่งผลงานได้ไม่เกินทีมละ 3 เรื่อง
 4. การแข่งขันเป็นประเภททีม ทีมละ 3-10 คน อายุ 15 - 25 ปี
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการประกวดหนังสั้นรำลึก 15 ปี คุณพ่อเรย์ หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่กล่าวพาดพิงให้ร้าย ลบหลู่ดูหมิ่น สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาล รวมถึงบุคคลมีชื่อเสียง หากมีการทำผิดข้อกำหนดทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 7. หนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่อง ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างทีมหนังสั้น และมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 8. หนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 7 เรื่อง ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องส่งสมาชิกทีมอย่างน้อย 3 คน มาร่วมงานประกาศรางวัล ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ จ.ชลบุรี
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 10. คณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลา หรือรายละเอียดการประกวด รวมถึงรายชื่อกรรมการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าฃ

การสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2561
 • ดาว์นโหลดใบสมัครที่ www.facebook.com/yourlegacy2018
 • ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา ส่งพร้อมใบสมัคร
 • ส่งไฟล์ใบสมัครและสำเนาบัตรฯทาง E-mail : yourlegacy2018@gmail.com

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบ CD/DVD ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20260 วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดหนังสั้นฯ Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 (นับวันประทับตราไปรษณีย์)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2561
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 • ประกาศผลทีมเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทาง www.facebook.com/yourlegacy2018
 • ตัดสินรางวัลชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ จังหวัดชลบุรีฃ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยม : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) บัตรสมนาคุณ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/yourlegacy2018
 • Email : yourlegacy2018@gmail.com
 • โทร : 084-362-3132

ข่าวประชาสัมพัน์ธ์ : K. TEMSIRI

Deadline: 
07 Jul 2018 10:00 to 16 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.