^ Back to Top

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง “ความสำเร็จของลูก คือความสุขของแม่”

 • กำหนดให้เขียนเป็นเรียงความ ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท์
 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา โดยสามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน

2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “ฟ้าดินกว้างใหญ่ ดุจหัวใจของแม่”

 • กำหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว 6 บท เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานการประกวด ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยสามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้คนละ 1 สำนวนเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ – นามสกุล จริง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมระบุชั้นเรียน โรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชัดเจน

3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 • กำหนดให้ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม โดยเนื้อหาและเป้าหมายของเรื่องสั้นต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน และสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ หรือสะท้อนบทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกที่มีต่อแม่ ความยาว 3-5 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16-18 พอยท์
 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ ผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่กำหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ โดยสามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ - นามสกุลจริง สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail ได้ที่
  • สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
   อาคาร สว. ถนนเทอดดาริ แขวงนครไชยศรี
   เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   (วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานที่ส่งประกวด)
   กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  • E-mail : infogit@ncswt.or.th
   ผู้ส่งผลงานทาง E-mail ขอให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ให้ชัดเจน
 • ประกาศผลการตัดสินภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

รางวัลการประกวด

 1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • นางสาวกัญญารัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี
  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สานักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ
 • โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125
 • E-mail : infogit@ncswt.or.th
Deadline: 
05 May 2018 10:00 to 25 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.